Biuletyn Fundacji Rodzinnej (cz. 15)

W ostatnim wpisie (link tutaj) omówiliśmy kwestie kosztów utrzymania struktury własnościowej biznesu opartej o Fundację Rodzinną.

Konsekwentnie, w tym miejscu możemy przejść do omówienia kwestii, tzw. exit tax w kontekście majątku przeniesionego do FunRod.

Co to jest exit tax?

Exit tax to w uproszczeniu podatek emigracyjny od osób, które przestają być rezydentami podatkowymi w danym kraju.

W Polsce ma charakter podatku od wirtualnego zysku (niezrealizowanych zysków) na zasadzie fikcji podatkowej zakładającej, że emigrująca osoba sprzedaje swój majątek na moment wyprowadzki oraz jest obowiązana rozliczyć z tego tytułu podatek dochodowy w Polsce.

Co podlega opodatkowaniu exit tax?

Opodatkowanie exit tax w przypadku zmiany rezydencji dotyczy ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną (spółki osobowe), udziałów, akcji i innych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Generalnie zatem exit tax są objęte typowo inwestycyjne aktywa, w które typowo może lokować środki Fundacja Rodzinna.

Żeby efektywnie być opodatkowanych exit tax to wartość w/w aktywów na moment przeprowadzki musi przekraczać kwotę 4 mln PLN.

Faza „operacyjna”, innymi słowy czy Fundacja Rodzinna działa w przypadku exit tax?

W przypadku zmiany rezydencji kluczowymi przesłankami, których spełnienie może generować obowiązek zapłaty exit tax w Polsce są:

  • [Własność] Osoba zmieniająca polską rezydencję jest właścicielem materialnych aktywów inwestycyjnych, oraz
  • [Utrata prawa do opodatkowania przez RP] Polska traci prawo do opodatkowania w przypadku zbycia przez tą osobę majątku w wyniku zmiany rezydencji.

W przypadku Fundacji Rodzinnej i transferu do niej majątku właścicielem majątku będzie Fundacja (a nie Fundator). Ponadto, w wyniku zmiany rezydencji Polska nie utraci prawa do opodatkowania majątku (Fundacja Rodzinna nadal pozostanie rezydentem podatkowym w Polsce choć wciąż generalnie będzie zwolniona z podatku w przypadku zbycia aktywów o charakterze inwestycyjnym).

Wniosek?

Jeśli masz zgromadzone materialne aktywa inwestycyjne i planujesz wyprowadzkę – na zawsze / jakiś czas – z Polski, to FunRod może być dla Ciebie.

 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o instytucji Fundacji Rodzinnej w kontekście zmiany rezydencji podatkowej, to zapraszamy do kontaktu.