Logo

Klauzula Informacyjna RODO i Polityka cookies

Wstęp

Dążąc do uzyskania pełnej transparentności działań naszej Spółki na stronie www przygotowaliśmy dla Państwa dokument, w którym znajdą się wszystkie informacje na temat zasad i sposobów przetwarzania danych osobowych. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Państwa prawach z tym związanych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Quidea spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 155 lok. 8, 00-877 Warszawa, NIP: 547- 223-03-88, REGON: 521-517-458, KRS 0000961498 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000961498, kapitał zakładowy: 8.000 zł, NIP: 547-223-03-88, REGON: 521-517-458, (dalej: „Spółka” lub „Administrator danych”).

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail biuro@quidea.pl

Informacje szczegółowe

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przesłanie przez Państwa wiadomości do Spółki za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, a także zapisanie się na aktualizacje Bloga lub na Wydarzenie oznacza, że przekazują nam Państwo swoje dane osobowe. Kontaktując się ze Spółką, podczas zapisu na aktualizację Bloga lub na Wydarzenie, przekazują nam Państwo swoje imię i nazwisko, swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, nazwę firmy/organizacji, stanowisko i ewentualnie telefon kontaktowy. Ponadto, w treści wiadomości e-mail mogą Państwo przesłać również inne dane osobowe.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt ze Spółką lub zapisać się na aktualizację Bloga lub na Wydarzenie, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim, przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Spółka ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Spółka powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych, dane te przetwarza.

W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Spółka przetwarza jako Administrator danych mogą być kontrahenci Spółki, czyli podmioty zewnętrzne, z których usług korzystamy, m.in. osoby, które świadczą na rzecz Spółki usługi hostingowe, związane ze wsparciem technicznym strony internetowej oraz infrastruktury informatycznej, podmioty zapewniające obsługę księgową, kadrową, prawną.

Państwa dane osobowe mogą także zostać przekazane organom państwowym, na ich żądanie, jeśli uprawnione są do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

W oparciu o jakiekolwiek Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Podstawy prawne i cele przetwarzania

W przypadku przesłania do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu / prowadzenia korespondencji z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

W przypadku dokonania przez Państwa zapisu na aktualizacje Bloga lub na Wydarzenie, Państwa dane osobowe będą wówczas przetwarzane w celach marketingowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub/i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. poprzez przesyłanie do Państwa e-mailowo aktualizacji Bloga lub zaporszenia do uczestnictwa w Wydarzeniu lub poinformowania telefonicznie o nowych usługach lub zmianach w przepisach), o ile wyrazicie Państwo w tym zakresie odrębną zgodę (zaznaczając stosowny kwadrat – „checkbox”). W takiej sytuacji podstawą do przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda.

W przypadku nawiązania współpracy między Państwem a Spółką, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania umowy, a także wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego na nim ciążącego np. obowiązku fakturowania/księgowania, podstawami prawnymi przetwarzania danych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust.1 lit. c RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu lub realizacji umowy jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych np. w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości lub dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Spółkę. Stosownie do tego informujemy, że:

 1. w przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Państwa tej zgody; 
 2. w przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy Spółka przetwarza dane osobowe przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego w którym umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 3. w przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

Uprawnienia

W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych przysługują
Państwu następujące uprawnienia:

 1. W każdej chwili mogą Państwo skierować do nas żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofania udzielonej zgody. Po otrzymaniu takiego sprzeciwu lub wycofaniu zgody nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych (chyba, że istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania), jednak ze względu na ich rodzaj oraz cel ich przetwarzania, może to powodować konieczność zaprzestania świadczenia usług przez Spółkę w całości lub części;
 3. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka cookies

 1. Spółka informuje, że w celu zapewnienia Państwu sprawnego korzystania ze strony www Spółki, Spółka zbiera informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Spółki. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej Spółki do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze strony www Spółki; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. Cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Spółki. Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Spółką reklamodawców oraz partnerów.
 5. Mogą Państwo zablokować zbieranie tych informacji w dowolnym momencie i wyłączyć opcję cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie dostępu do plików cookies może mieć wpływ na niektóre funkcje na stronie internetowej.
 6. Odwiedzając stronę internetową www.quidea.pl, akceptują Państwo politykę prywatności. W razie jakichkolwiek pytań związanych z warunkami polityki cookies, prosimy o bezpośredni kontakt ze Spółką.