Biuletyn Fundacji Rodzinnej (cz. 14)

W ostatnim wpisie (link tutaj) omówiliśmy kwestie ew. opodatkowania Fundacji, tzw. podatkiem od zagranicznej spółki kontrolowanej (z ang.: „CFC)”.

Konsekwentnie, w tym miejscu możemy przejść do omówienia zagadnienia ile będzie kosztować nasza Fundacja Rodzinna. Czyli parę słów o kosztach utrzymania struktury własnościowej biznesu opartej o FunRod.

Faza „operacyjna”, innymi słowy czy Fundacja Rodzinna będzie kosztownym przedsięwzięciem?

Przede wszystkim, założenie FunRod będzie się wiązało z pewnymi kosztami rejestracyjnymi (notariusz, opłaty sądowe, etc.). Efektywnie poziom tych opłat nie powinien diametralnie odbiegać od kosztów założenia spółki z o.o.

Księgowa?

Fundacja Rodzinna będzie zobowiązana do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych oraz przygotowania i publikacji sprawozdania finansowego.

Z tego względu, w zależności od skali operacji (ich ilości / poziomu skomplikowania / materialności) można założyć, że typowe biuro księgowe będzie wyceniać tak a nie inaczej swoje usługi.

FunRod na początku będzie dość nową na rynku biur rachunkowych instytucją do której rozliczeń będzie trzeba odpowiednio się doszkolić/ przyuczyć. Z tym, że można założyć, że analogicznie do oswajania się z reżimem estońskiego CIT szybko wyrosną na rynku biura posiadające odpowiednio przygotowaną kadrę do prowadzenia rachunkowości Fundacji.

Audyt finansowy?

Fundacja może być zobowiązana do przeprowadzenia corocznego audytu swojego sprawozdania finansowego. Powstanie lub nie obowiązku w tym zakresie zależy od spełnienia ogólnych przesłanek z ustawy o rachunkowości.

W szczególności, jeśli Fundacja spełni co najmniej 2 z 3 poniższych przesłanek ustawowych to powstanie obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego przez audytora:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty ≥ 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego FunRod ≥ 2.5 mln euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy ≥ 5 mln euro.

Warunek zatrudnienia pewnie nie będzie częstym przypadkiem dla Fundacji Rodzinnej. Jednak poziom aktywów i obrotów, to jak najbardziej realne wskaźniki, które Fundacja może przekroczyć. Można roboczo założyć, że FunRod nie będzie generować przychodów ze sprzedaży towarów czy usług. Jednak, przychody z operacji finansowych (inwestycyjnych, finansowych, etc.), to wskaźnik, które naturalnie średniej wielkości Fundacja może osiągnąć / przekroczyć.

Można w tym miejscu podsumować, że średnie i większe przedsięwzięcia alokowane do FunRod mogą powodować, że Fundacja będzie musiała przeprowadzać oraz ponosić rok rocznie koszt audytu finansowego swojego sprawozdania finansowego.

Nowa instytucja audytu celowości i zgodności z prawem działań FunRod?

Ustawa o Fundacji Rodzinnej wprowadza całkowicie nowatorską koncepcję audytu działań podejmowanych przez Fundację pod kątem zgodności z celami Fundacji ustalonymi w statucie (wolą i wizją Fundatora) oraz generalnie zgodności z prawem.

Audyt ma być generalnie przeprowadzany co 4 lata (zasada ogólna). Z tym, że jeśli powstanie obowiązek badania sprawozdania finansowego Fundacji – jak wyżej najczęściej aktywa ≥ 2.5 mln euro oraz obroty ≥ 5 mln euro) – to taki audyt będzie obligatoryjny co roku (przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego).

Zespół audytorski ma się cechować niezależnością i profesjonalizmem. W jego skład powinni wchodzić biegły rewident, doradca podatkowy, adwokat lub radca prawny.

Audytowi podlegać będą – pod kątem prawidłowości, rzetelności, zgodności z prawem, celem oraz dokumentacją fundacji rodzinnej – następujące obszary:

  • zarządzanie aktywami fundacji rodzinnej,
  • zaciąganie i spełnianie zobowiązań, w tym publicznoprawnych.

Raport z audytu otrzyma zarząd ale mając na uwadze, że raport będzie dotyczył głównie poprawności działań i decyzji zarządu, w tym zapewne zasada biznesowej oceny sytuacji (ang. business judgement rule), to raport następnie powinien być przekazany radzie nadzorczej – a w razie jej braku, zgromadzeniu beneficjentów.

Mając na uwadze dość nowatorski charakter tej instytucji na ten moment trudno określić koszty takiego audytu. Podobnie, praktyka rynkowa pokaże czy powstaną wyspecjalizowane firmy / zespoły audytorskie świadczące takiego typu usługi.

Podsumowanie

Czy będzie drogo? W przypadku nieprzekroczenia pewnych progów, to powinno być „umiarkowanie tanio”. W przypadku obowiązku corocznego audytu finansowego / tzw. audytu zgodności zapewne będzie drożej. Z tym, że analogicznie „drożej” jest również w przypadku kosztów utrzymania spółki kapitałowej.

Tak to bywa że wraz ze wzrostem skali koszty compliance (i inne) generalnie rosną. Jednak można roboczo założyć, że korzyści z funkcjonowania w strukturze Fundacji powinny również odpowiednio rosnąć…

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o instytucji Fundacji Rodzinnej w kontekście kosztów jej funkcjonowania, to zapraszamy do kontaktu.