Biuletyn Fundacji Rodzinnej (cz. 13)

W ostatnim wpisie (link tutaj) omówiliśmy kwestie opodatkowania Fundacji, tzw. podatkiem minimalnym od wynajmowanych budynków.

Konsekwentnie, w tym miejscu możemy przejść do omówienia innych szczególnych typów i obszarów opodatkowania, które mogą w pewnych okolicznościach objąć Fundację Rodzinną. Dzisiaj więc zajmiemy się tzw. podatkiem od zagranicznej spółki kontrolowanej (z ang.: „CFC”).

Faza „operacyjna”, innymi słowy czy są szczególne typy podatków dochodowych, które może zapłacić FunRod?

Przede wszystkim, omówiliśmy dotychczas koncepcję dozwolonej działalności gospodarczej (zwolnionej od opodatkowania) oraz niedozwolonej działalności gospodarczej (opodatkowanej 25% CIT).

Co więcej, nawet w przypadku dozwolonej działalności gospodarczej nie mamy do czynienia z całkowitym zwolnieniem z opodatkowania (tzw. „po wsze czasy”) tylko z odroczeniem opodatkowania do czasu dystrybucji do beneficjentów (wtedy 15% CIT i ew. kwestie opodatkowania PIT lub zwolnienia z opodatkowania PIT).

Jednocześnie, warto się zastanowić czy istnieją szczególnego typu regulacje w zakresie podatku dochodowego, które zobowiążą FunRod do zapłaty CIT nawet jeżeli Fundacja będzie prowadzić tylko tzw. dozwoloną działalność gospodarczą (np. FunRod będzie jedynie właścicielem udziałów, akcji i certyfikatów inwestycyjnych zarówno polskich, jak i zagranicznych spółek kapitałowych / funduszy inwestycyjnych).

W jakich okolicznościach i czy efektywnie FunRod będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od CFC?

Przede wszystkim, regulacje CFC mają na celu przeciwdziałanie zjawisku braku opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce poprzez alokację dochodów (ew. szerzej: aktywów) do spółek (szerzej: podmiotów) zależnych zlokalizowanych w jurysdykcjach o preferencyjnym systemie opodatkowania.

Jest to bardzo specyficzny typ podatku ponieważ opodatkowaniu podlega hipotetyczny dochód zagranicznego podmiotu nawet w przypadku, gdy nie dochodzi do dystrybucji zysków do Polski. Co więcej, po wielokrotnych nowelizacjach tego reżimu opodatkowania w podstawie opodatkowania generalnie nie tylko uwzględnia się faktycznego dochody zagranicznej spółki kontrolowanej lecz również możliwe jest alternatywnie opodatkowanie w Polsce wartości aktywów takiej spółki.

W jakich okolicznościach FunRod poniesie ekonomiczny koszt podatku od CFC?

Jednocześnie, od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje ust. 6c art. 24a ustawy o CIT, który przewiduje, że w przypadku systemu opodatkowania CFC nie stosuje się ulg i zwolnień wynikających z ustawy o CIT, z wyjątkiem określonych bezpośrednio w przepisach o CFC.

Uzasadnienie do zmian do ustawy o CIT do w/w przepisu wskazuje, że „z uwagi jednakże na wątpliwości, które wyniknęły m.in. z orzecznictwa niektórych sądów administracyjnych, konieczne jest doprecyzowanie sposobu ustalania dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej. W tym zakresie proponuje się przepis zawarty w nowym ust. 6c, który potwierdza, iż dla celów ustalania dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej (…) nie stosuje się ulg i zwolnień wynikających z ustawy CIT, z wyjątkiem określonych w przepisach o CFC, (w tym zakresie nie stosuje się zatem m.in. zwolnień z opodatkowania wynikających z art. 17 ustawy CIT, w tym np. zwolnienia przewidzianego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 57 dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych)”.

Pierwotnie, zatem w/w przepis miał na celu ostateczne rozstrzygnięcie, m.in. że fundusze inwestycyjne zamknięte są zobowiązane do zapłaty podatku od CFC, jeśli zostaną spełnione przesłanki ustawowe (niezależnie od korzystania generalnie przez nie z przedmiotowych zwolnień podatkowych).

Ustawa o Fundacji Rodzinnej nie wprowadziła żadnych zmian mających na celu bezpośrednie wyłączenie FunRod z reżimu opodatkowania CFC.

Z tego względu, można roboczo założyć, że jeśli FunRod zainwestuje w zagraniczne spółki zależne (szerzej podmioty zależne jak np. zagraniczne fundusze inwestycyjne, spółdzielnie, etc.), które spełnią definicję CFC, to Fundacja będzie zobowiązana do opodatkowania 19% CIT od takiego hipotetycznego dochodu.

Konsekwentnie, Fundacja będzie podatnikiem 19% podatku od CFC na zasadach ogólnych oraz powinna zapewnić płynne środki finansowe na zapłatę takiego podatku od zagranicznych lokat.

Co należy zrobić przed inwestycją w podmioty zagraniczne z poziomu FunRod?

Efektywnie, brak bezpośredniego wyłączenia FunRod z reżimu opodatkowania CFC będzie mieć to praktyczne znaczenie, że przed ulokowaniem środków w zagraniczny podmiot Fundacja powinna przeanalizować czy z tytułu samego posiadania praw korporacyjnych w zagranicznym podmiocie nie będzie zobowiązana do zapłaty 19% CIT od CFC.

Powyższe ma kluczowe znaczenie zarówno w przypadku inwestycji w zagranicznych w 1) spółki / spółdzielnie, jak i 2) potencjalnie fundusze inwestycyjne (prze założeniu materialnego zaangażowania FunRod, podmiotów powiązanych od FunRod lub ew. innych polskich rezydentów podatkowych).

Te ostatnie podmioty mogą stać się relatywnie nieatrakcyjne w porównaniu do lokowania środków w krajowe otwarte / zamknięte fundusz inwestycyjne. W szczególności, rośnie ryzyko wpadnięcia w reżim opodatkowania CFC przez FunRod, jeśli zagraniczny fundusz / spółka będzie miała siedzibę poza UE / EOG a szczególnie w jurysdykcjach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. W tym przypadku bowiem nie jest możliwe zastosowanie szczególnych wyłączeń ustawowych z reżimu o CFC.

Podsumowanie

Osoby zainteresowane Fundacją Rodzinną powinny przeanalizować plany inwestycyjne jakie miały względem zagranicznej polityki inwestycyjnej.

Jeśli plany te uwzględniały zagraniczne inwestycje w spółki / spółdzielnie / fundusze, to należy przed każdorazowym podjęciem decyzji o zaangażowaniu środków uwzględnić potencjalne obciążenia z tytułu opodatkowania na zasadzie 19% CIT od CFC.

Powyższe ma znaczenie w przypadku dalszych geograficznie inwestycji w podmioty spoza terytorium UE / EOG a szczególnie w jurysdykcjach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o instytucji Fundacji Rodzinnej w kontekście ryzyka opodatkowania CFC, to zapraszamy do kontaktu.