Nowe przepisy dla e-commerce od 1 lipca 2024: co musisz wiedzieć o dyrektywie DAC-7

W dniu 9 kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy implementuje dyrektywę Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (tzw. Dyrektywa DAC7).

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących e-commerce jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę transparentności w handlu internetowym. Rząd przyjął projekt ustawy wdrażającej Dyrektywę DAC-7, której celem jest usprawnienie zgłaszania do skarbówki transakcji online. Przepisy mają na celu ułatwienie organom podatkowym dostępu do kluczowych informacji o sprzedawcach działających na platformach internetowych.

Co to jest DAC-7?

Dyrektywa DAC-7, przyjęta przez Radę Ministrów ma również na celu usprawnienie wymiany informacji podatkowych między krajami. Ustawa wprowadza obowiązek dla operatorów platform cyfrowych, by gromadzili i przekazywali dane o sprzedawcach do krajowej administracji podatkowej. Ma to zapewnić równą konkurencję oraz przeciwdziałać unikaniu opodatkowania w przestrzeni cyfrowej, również w obrocie międzynarodowym. Dostęp do zaraportowanych danych będą bowiem mieć organy podatkowe z kraju rezydencji podatkowej sprzedawcy.

Od kiedy zmiany wchodzą w życie i kogo dotyczą?

Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2024 roku, dotykając platformy e-handlu (za pomocą których dochodzi do świadczenia wybranych usług oraz sprzedaży towarów), w tym rezerwacji noclegów, najmu środków transportu, czy zamawiania przejazdów. Wymóg raportowania nie obejmie jednak drobnych sprzedawców towarów, którzy w ciągu roku dokonają mniej niż 30 transakcji, a ich łączne wynagrodzenie nie przekroczy 2 tys. euro, czy działalności hotelarskiej (tj. podmiotów, którym operator platformy umożliwił w okresie sprawozdawczym wykonanie ponad 2 000 stosownych czynności dotyczących udostępnienia nieruchomości).

Jakie informacje będą raportowane i dlaczego?

Informacje o sprzedawcach, takie jak liczba transakcji i osiągnięty przychód, będą zbierane przez platformy i przekazywane do Krajowej Administracji Skarbowej. Celem jest umożliwienie organom podatkowym lepszego zrozumienia struktury handlu internetowego. W konsekwencji sprawniejszego typowania do kontroli. W szerszej pespektywie przekładają się na walkę z szarą strefą w sprzedaży internetowej i unikaniem opodatkowania.

Zakres obowiązków: Co musisz wiedzieć jako sprzedawca?

Wprowadzenie dyrektywy DAC-7 oznacza dla sprzedawców, w tym tych działających na różnych platformach cyfrowych typu marketplace, konieczność zapoznania się z nowymi obowiązkami. Chociaż przepisy nie wprowadzają dla nich nowych podatków, zwiększają jednak transparentność sprzedaży internetowej. To z kolei może wpłynąć na zwiększone zainteresowanie organów podatkowych.

Rozpraszanie mitów: Co DAC-7 nie oznacza dla sprzedawców?

Ważne jest, aby sprzedawcy wiedzieli, że wprowadzenie Dyrektywy DAC-7 nie oznacza dla nich nowych podatków. Co więcej to, że platforma internetowa zaraportuje dane sprzedawców (w przypadku sprzedaży towarów tych, którzy dokonają więcej jak 29 transakcji, czy osiągną przychód od 2000 eur w skali roku) nie oznacza automatycznego obowiązku rejestracji działalności gospodarczej.  Istotne więc, aby sprzedawcy mieli świadomość, że operator ma prawo i obowiązek zwrócić się o wymagane dane. Sami jednak nie muszą z własnej inicjatywy przekazywać informacji.

Sankcje za nieprzestrzeganie nowych przepisów

Nieprzestrzeganie nowych zasad może skutkować sankcjami finansowymi, zarówno dla platform, jak i restrykcjami dla indywidualnych sprzedawców. Ważne jest, aby byli oni świadomi potencjalnych ryzyk i odpowiednio się przygotowali. Odnośnie do sankcji po stronie sprzedawców, to projektodawca nieco je złagodził i dopuścił ich gradację. Dopiero, gdy w odpowiednim terminie sprzedawca nie poda platformie żądanych informacji platforma najpierw blokuje wypłatę środków. Dopiero, gdy to jest niemożliwe to zawiesza mu możliwość dokonywania dalszej sprzedaży na platformie. W pierwszej wersji przepisów było wpisane, że platforma jednocześnie stosuje te sankcje, co perspektywy utrzymania ciągłości biznesu sprzedażowego byłoby znaczącą niedogodnością.

Podsumowanie: Przygotuj się na zmiany

Zmiany w przepisach dotyczących e-commerce są znaczące, ale zrozumienie i stosowanie się do nowych zasad może zapewnić sprawną kontynuację działalności handlowej online. Kluczowe jest, aby operatorzy platform internetowych, czy aplikacji zaktualizowali swoje procedury i byli gotowi na nowe obowiązki sprawozdawcze. Jednym z obowiązków, które nałożone są nowymi przepisami jest konieczność wystąpienia na czas do sprzedawców o podanie odpowiednich informacji, które następnie mają być raportowane do skarbówki. W porównaniu do wersji wcześniejszej projektowanych przepisów platforma ma wystąpić o takie dane najpóźniej w dniu uznania sprzedawcy za aktywnego (czyli, gdy podejmie on stosowną sprzedaż objętą raportowaniem), a nie już w dacie jego rejestracji na platformie.