Kary i sankcje za niedopełnienie obowiązków raportowych wynikających z wdrożenia DAC7

W oczekiwaniu na implementację dyrektywy DAC7 już teraz niektóre platformy internetowe przygotowują się do wypełnienia wynikających z nowych przepisów obowiązków raportowych. Temat ten nie dotyczy jednak wyłącznie wąskiego grona operatorów platform internetowych. W praktyce dotknie on bowiem również tych, którzy dokonują za pośrednictwem określonych platform wybranych transakcji sprzedażowych. Chodzi zarówno o osoby fizyczne, jak i inne podmioty, bez względu na to, czy prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą. Za niedopełnienie nowych obowiązków sprawozdawczych, raportowania oraz dochowania należytej staranności w związku z transakcjami dokonywanymi na platformach internetowych grożą sankcje.

Same przepisy Dyrektywy DAC7 nie określają kar za niestosowanie się do nowych przepisów. I tutaj zaczyna się pole do popisu, które polski projektodawca szczególnie sobie upodobał. Podobnie jak przy wdrożeniu w Polsce przepisów dotyczących MDR (schematów podatkowych), przyjął zasadę, że im więcej kar tym lepiej. Oczywiście dla budżetu państwa i organów podatkowych. Bo przecież nie dla samych podatników…

Co grozi platformom internetowym za niedopełnienia obowiązków wynikających z DAC7?

Z projektu przepisów wynika, że raportujący operator platformy, podlega karze, gdy nie dopełnia obowiązku m.in.:

  • przekazania Szefowi KAS informacji o sprzedawcach, chyba że operator sam nie otrzymałby danych pomimo wezwań oraz zastosowania określonych środków wobec sprzedawcy,
  • przekazania sprzedawcy podlegającemu raportowaniu określonych informacji,
  • zastosowania się do ponownego wezwania organu o przekazanie danych o sprzedawcach,
  • stosowania zasad i procedur należytej staranności, w tym gromadzenia odpowiedniej dokumentacji,
  • powiadomienia Szefa KAS, gdyby operator wybrał inny kraj do raportowania niż Polska,
  • przekazania Szefowi KAS informacji, w jaki sposób usunie zidentyfikowane podczas kontroli nieprawidłowości (ma na to 14 dni od wyznaczenia mu takiego terminu),
  • usunięcia w terminie nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli.

Kara jest niemała i wynosi do 1 000 000 zł. Ustalając jej wysokość uwzględnia się rodzaj i zakres niedopełnienia obowiązku, dotychczasowe wykonywanie określonych ustawą obowiązków oraz wysokość całkowitego obrotu platformy. Na pocieszenie warto wskazać, że w pierwszej wersji projektu maksymalna wysokość kary była pięć razy większa (5 000 000 zł). Pierwotny projekt przewidywał również jej minimalną wysokość 100 000 zł. Na szczęście w drugiej wersji projektu odstąpiono od takich kar.

Raportujący operator platformy, który udowodnił, że wystąpił ponownie ale bezskutecznie do sprzedawcy (lub gdy wystąpienie nie było możliwe) o przekazanie określonych danych nie podlega karze za niedostarczenie informacji do organu podatkowego. Dotyczy to jednak czynności sprzedawcy za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia wejścia w życie ustawy. W takim przypadku nie wszczyna się również postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Co do zasady postępowanie KKS jednak nie ominie osób odpowiedzialnych po stronie platformy internetowej w pozostałym zakresie. Odpowiadają oni za stosowanie procedur należytej staranności, w tym gromadzenie odpowiednich informacji oraz usunięcie nieprawidłowości zidentyfikowanych podczas kontroli.

Kary dla sprzedawców internetowych za niedostarczenie platformie wymaganych danych

Sytuacja raportującego operatora platformy jest o tyle niekomfortowa, że wypełnienie przez niego obowiązków sprawozdawczych jest uzależnione od zachowania sprzedawców, którzy korzystają z jego usług. Dlatego sprzedawcy internetowi również mogą być karani. I to „rękami” samego operatora platformy.

Gdy sprzedawca nie dostarczy odpowiednich danych do platformy (pomimo dwukrotnego wezwania), wówczas musi liczyć się z dwoma sankcjami ze strony platformy:

1) zablokowania możliwości wykonywania określonej sprzedaży przez tego sprzedawcę do czasu przekazania tych informacji oraz

2) wstrzymania wypłaty wynagrodzenia na rzecz sprzedawcy do czasu przekazania informacji przez sprzedawcę.

Bez wątpienia tak skonstruowane sankcje wobec sprzedawców mogą okazać się poważne. Praktycznie, ich zastosowanie może bowiem wpływać na biznes sprzedażowy prowadzony za pomocą platformy. Dla porównania przepisy Dyrektywy DAC7 wskazują jednak na łagodniejsze stosowanie powyższych dwóch kar. Stanowią one bowiem, że raportujący operator platformy zamyka konto sprzedawcy i uniemożliwia mu ponowną rejestrację na platformie lub wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia, dopóki sprzedawca nie przedstawi żądanych informacji. W polskiej wersji przepisów mamy jednak zastosowanie tych sankcji jednocześnie. Proces legislacyjny uchwalenia przepisów jeszcze trwa. Dlatego miejmy nadzieję, że projektodawca dokona w tym zakresie zmian i odejdzie od wskazanych kar.

 

To kolejny artykuł z cyklu „Magia danych: Rola dyrektorów finansowych w skutecznym zarządzaniu informacjami podatkowymi i spełnianiu wymogów regulacyjnych”, który zapoczątkowaliśmy przy okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach cyklu opisujemy nowe, aczkolwiek coraz częstsze, wyzwania dla firm wynikające ze związków pomiędzy podatkami a społeczeństwem informacyjnym. Występują one głównie na trzech płaszczyznach: digitalizacji procesów podatkowych, rozwoju narzędzi analitycznych, big data i algorytmów oraz obowiązków informacyjnych i wymogów raportowania. Więcej na ten temat w inauguracyjnym wpisie z okazji Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2023.