Kiedy platformy raportują dane sprzedawców w ramach obowiązków DAC7?

W ostatnim wpisie poruszaliśmy kwestię sposobu implementowania do polskiego porządku prawnego przepisów tzw. Dyrektywy DAC7. Niestety proces legislacyjny utknął w miejscu i nadal nie znamy ostatecznego kształtu nowych regulacji.

Termin wejście w życie obowiązku raportowego dla platform zbliża się jednak nieubłaganie. To koniec stycznia 2024 r. Dlatego dziś przyjrzymy się bliżej nowym obowiązkom z perspektywy platform internetowych, które w tym terminie będą musiały ujawniać informacje o sprzedaży i przychodach swoich klientów (sprzedawców) za rok 2023.

Jaka jest definicja platformy w kontekście DAC7 i jakie są wyłączenia?

Przez platformę dla celów przepisów DAC7 należy rozumieć każde oprogramowanie, w tym również stronę internetową czy aplikację mobilną, która umożliwia sprzedawcom łączność z innymi użytkownikami w celu wykonania odpowiedniej czynności sprzedaży (przy czym pojęcie to obejmuje również ustalenia dotyczące poboru i wypłaty wynagrodzenia z tytułu określonej transakcji).

Platformą w rozumieniu regulacji DAC7 nie będzie takie oprogramowanie, które nie ingerując w wykonywanie czynności sprzedaży umożliwia wyłącznie wykonywanie poniższych czynności:

– przetwarzanie płatności w odniesieniu do stosownej czynności (np. platformy świadczące usługi płatnicze typu PayPal) lub

– wystawianie przez użytkowników ofert lub reklamowanie przez nich stosownej czynności (np. Facebook) lub

– przekierowywanie lub przenoszenie użytkowników na platformę.

Za platformę nie jest uznawana również strona internetowa sprzedawcy, który sprzedaje własne produkty (np. strony rezerwacji bezpośrednich usług hotelowych).

Dlatego istotnym jest, by w pierwszej kolejności sprawdzić, czy zakres podejmowanych przez platformę czynności nie powoduje jednak, że operator platformy będzie wyłączony z omawianych obowiązków.

Jakie czynności podlegają raportowaniu w ramach regulacji DAC7?

Zakres raportowy wymagany przepisami dyrektywy DAC7 nie jest zakresem bezwzględnym i nie każda sprzedaż podejmowana na platformie będzie podlegać raportowaniu. Organy podatkowe są zainteresowane wyłącznie określonymi transakcjami (zdefiniowanymi jako „stosowne czynności”), które ze względu na ich charakter są szczególnie istotne w aspekcie obrotu międzynarodowego i stanowią najczęstszy przedmiot transakcji na rynku platformowym.

Aby podlegać obowiązkowi raportowemu platforma powinna umożliwiać kupującym i sprzedającym angażowanie się w co najmniej jeden z następujących czterech rodzajów działalności:

udostępnienie nieruchomości, udziału w nieruchomościach, lub ich części, w tym pomieszczeń przynależnych. W tym zakresie mieszczą się zarówno nieruchomości mieszkalne, jak i komercyjne, a także inne nieruchomości oraz ich części (np. garaże, pola kempingowe, pokoje, parkingi). Czynności podejmowane na platformie to w praktyce krótko – jak i długoterminowe umowy o różnym charakterze (m.in. dzierżawa, najem, użytkowanie). Ale uwaga – jeżeli sprzedawca za pomocą platformy umożliwia w okresie sprawozdawczym wykonanie w tym zakresie ponad 2000 takich transakcji, wówczas będzie wyłączony z zakresu raportowego platformy (będzie to „wyłączony sprzedawca”). W praktyce chodzi o to, by „namierzyć” mniejszych usługodawców działających na rynku nieruchomości poprzez takie platformy jak np.  Airbnb, Booking.com lub Your.Rentals, a nie podmioty takie jak hotele.

usługę świadczoną osobiście obejmującą pracę w trybie zadaniowym lub czasowym przez osobę fizyczną działającą albo niezależnie, albo na rzecz lub w imieniu podmiotu wykonywaną na żądanie użytkownika online lub fizycznie offline po umożliwieniu jej wykonania za pośrednictwem platformy. W praktyce mogą to być usługi takie jak np. doradztwo, usługi kreatywne, wsparcie techniczne, usługi fryzjerskie, budowlane.

sprzedaż towarów (chodzi o rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego a więc przedmioty materialne). Co ważne jednak, status „wyłączonego sprzedawcy” mają te podmioty, którym operator platformy umożliwił w okresie sprawozdawczym wykonanie mniej jak 30 czynności dotyczących sprzedaży towarów, jeżeli łączne wynagrodzenie wypłacone lub uznane w tym okresie na jego rzecz nie przekracza 2000 euro.

udostępnienie środka transportu (np. takiego jak samochód, rower, skuter).

Wyjątkiem są tutaj czynności wykonywane przez sprzedawcę będącego pracownikiem raportującego operatora platform lub powiązanego podmiotu operatora platformy.

Jakie podmioty są uznane za „wyłączonych sprzedawców”?

Definicja wyłączonego od raportowania sprzedawcy obejmuje oprócz powyżej opisanych sprzedawców (tj. tych dokonujących incydentalnych sprzedaży towarów do 30 transakcji na kwotę, która nie przekroczyła 2000 euro oraz udostępniających nieruchomości na szeroką skalę ponad 2000 transakcji) również podmioty rządowe oraz podmioty notowane na giełdzie. Wyłączenia dotyczące podmiotów rządowych oraz podlegających przepisom giełdowym opierają się na założeniu, że ze względu na swój publiczny status istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, aby te podmioty funkcjonowały w tzw. szarej strefie.

Podsumowanie

Przygotowując się na wchodzące wkrótce w życie przepisy unijnej dyrektywy DAC7 już dzisiaj właściciele platform internetowych powinni zastanowić się, czy te przepisy będą ich dotyczyć. W tym celu powinni rozstrzygnąć – samodzielnie lub z pomocą doradcy – czy prowadzą platformę w rozumieniu nowych przepisów, czy ich działalność podpada pod „stosowne czynności”, ewentualnie czy podlegają wyłączeniu. Z naszych obserwacji wynika, że zakres raportowania w ramach DAC7 może być znacznie szerszy i dotyczyć również biznesów, które wprost nie kojarzą się nam intuicyjnie z rynkiem platformowym „wielkich” graczy.

 

To kolejny artykuł z cyklu „Magia danych: Rola dyrektorów finansowych w skutecznym zarządzaniu informacjami podatkowymi i spełnianiu wymogów regulacyjnych”, który zapoczątkowaliśmy przy okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach cyklu opisujemy nowe, aczkolwiek coraz częstsze, wyzwania dla firm wynikające ze związków pomiędzy podatkami a społeczeństwem informacyjnym. Występują one głównie na trzech płaszczyznach: digitalizacji procesów podatkowych, rozwoju narzędzi analitycznych, big data i algorytmów oraz obowiązków informacyjnych i wymogów raportowania. Więcej na ten temat w inauguracyjnym wpisie z okazji Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2023.