Nowe obowiązki raportowe dla grup VAT

Do 25 sierpnia 2023 r. należy złożyć pierwszą ewidencję JPK_GV. JPK_GV to nowy obowiązek raportowy specjalnego typu podatnika VAT tj. grupy VAT.

Jest to schemat elektronicznej ewidencji dostaw towarów i świadczenia usług dokonanych przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT. Chodzi o to, by zaraportować do urzędu te transakcje, które w ramach założonej grupy VAT nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Obowiązek prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej przez członków grupy VAT wszedł w życie z dniem 1 lipca 2023 r. Ewidencję należy przekazywać do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Raportujemy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Ewidencję należy przygotować według specjalnego wzoru.

Co zawiera JPK_GV?  

Szczegółowe elementy ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT (JPK_GV) określa Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 marca 2023 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT.

Oprócz standardowych danych dotyczących okresu raportowego, oznaczenia właściwego urzędu, czy danych podmiotów raportujących należy w JPK podać informacje na temat sprzedaży pomiędzy członkami grupy VAT.

W szczególności są następujące dane:

– numer dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności,

– datę wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności,

– imię i nazwisko lub nazwę członka grupy VAT, na rzecz którego dokonano czynności,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP) członka grupy VAT, na rzecz którego dokonano czynności,

– datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,

– nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

– miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

– cenę jednostkową towaru lub usługi,

– należność za dany rodzaj towaru lub usługi,

– należność ogółem za czynność,

– sumę należności ogółem za czynności dokonane w okresie miesięcznym.

Co to jest grupa VAT?

Grupy VAT to w Polsce stosunkowo nowa instytucja podatkowa. Obecnie mamy około 20 podatników zarejestrowanych jako „grupy VAT”. Nie jest więc tak bardzo popularna, jak chociażby funkcjonująca również od niedawna fundacja rodzinna. Bez wątpienia jednak jest to rozwiązanie, któremu powinny się przyjrzeć podmioty powiązane szukające poprawy efektywności podatkowej.

Założenie grupy VAT

Grupę VAT podatnicy mogą założyć praktycznie w każdym momencie. Nie ma bowiem w tym zakresie takich ograniczeń czasowych, jak w przypadku powołania podatkowej grupy kapitałowej (PGK), tj. konieczności złożenia dokumentów rejestracyjnych co najmniej 45 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez PGK, żeby powołać ją z początkiem roku. W przypadku grupy VAT, warto jednak dokonać rejestracji z początkiem danego miesiąca rozliczeniowego, jako okresu raportowego dla VAT. Pozwoli to ograniczyć w przyszłości wątpliwości w zakresie rozliczania VAT czynności na przełomie okresu wyrejestrowania poszczególnych podmiotów – członków grupy VAT i jednoczesnej rejestracji grupy VAT.

Grupa VAT to rozwiązanie osiągalne praktycznie dla większości podatników VAT. Praktycznie jest ono dostępne bez względu na ich wielkość, w szczególności wartość przychodów, czy kapitału zakładowego a nawet określony status prawny.

Istotnym jest to, żeby podmioty wchodzące do grupy VAT miały swoje siedziby na terytorium Polski (ewentualnie tutaj zlokalizowany oddział) oraz były powiązane finansowo, organizacyjnie i ekonomicznie.

Grupa VAT jest rozwiązaniem atrakcyjnym, dla tych podmiotów, którzy chcą uprościć rozliczenia w zakresie VAT dokonywane między nimi.

Korzyści z założenia grupy VAT

Podstawowe korzyści z powołania grupy VAT to:

– uznanie wszystkich spółek wchodzących w skład grupy VAT, za jednego podatnika VAT pozwala na konsolidację wyników VAT (pozycji zwrotowych, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z zobowiązaniem VAT poszczególnych podmiotów), realnie może więc wpłynąć na poprawę cash flow w grupie z powodu rozliczeń VAT,

– potencjalnie mniej kontroli zwrotowych w VAT,

– wyłączenie dostaw towarów/ usług dokonywanych wewnątrz grupy pomiędzy jej członkami, co wpływa na brak obowiązku stosowania split paymentu, zmniejszenie poziomu ryzyka w VAT na transakcjach intercompany (prawo do odliczenia podatku vs obowiązek naliczenia VAT, ustaleniu prawidłowego momentu powstania obowiązku podatkowego, stawki VAT, zwolnienia VAT, korekt cen transferowych w VAT),

– obowiązek naliczenia VAT wyłącznie na transakcjach grupy VAT z podmiotami zewnętrznymi

– obowiązek raportowania w ramach JPK_V7 wyłącznie przez podmiot dominujący w ramach grupy VAT (w odniesieniu do wszystkich transakcji podejmowanych przez członków grupy z podmiotami spoza grupy VAT),

– grupa VAT może być również narzędziem do zarządzenia kwestią odliczenia podatku naliczonego w grupie kapitałowej i współczynnika VAT, wśród tych podmiotów, które stosują zwolnienie z VAT czy mają transakcje poza VAT.

Jeżeli poszukują Państwa wsparcia we wdrożeniu grupy VAT, zapraszamy do kontaktu.