Biuletyn Fundacji Rodzinnej (cz. 4)

Jesteśmy na końcówce procesu legislacyjnego dot. projektu ustawy o Fundacji Rodzinnej. W trakcie procedowania mieliśmy wiele wzlotów i powiedzmy szczerze pewne momenty zwątpienia.

Mając tak przedstawioną – w bardziej różowych kolorach obecną sytuację i zarys historyczny –  poniżej kolejny wpis w ramach biuletynu Quality IDEA o zarysie tego rozwiązania, jego aspektach prawnych, podatkowych oraz biznesowych na tle których można łącznie i/lub każdym z osobno rozpatrywać instytucję Fundacji Rodzinnej.

W ramach biuletynu postaramy się przejść przez cykl życia wzorcowego przykładu Fundacji Rodzinnej z podziałem na podstawowe okresy życia takiej instytucji – tj. jej powstanie (faza wejścia), działalności pod parasolem Fundacji, w tym kwestii dystrybucji do jej beneficjentów (faza operacyjna), oraz jej zamknięcia (faza wyjścia/ likwidacji FunRod).

Dziś mamy przyjemność przejść do omawiania fazy operacyjnej działalności pod parasolem FunRod

Może jednak zanim zdecydujemy się podpisać akt założycielski naszej Fundacji Rodzinnej – w pierwszym wpisie (link tutaj) ocenialiśmy z kim najlepiej stworzyć wspólną Fundację. W kolejnym wpisie (link tutaj) kto warto by wnosił majątek do takiej Fundacji. Następnie, w ostatnim wpisie czy wniesienie majątku do FunRod może podlegać VAT (link tutaj).

Zatem może warto zidentyfikować w co ustawodawca życzy sobie by inwestowała FunRod – tj. jaka działalność jest preferowana podatkowo. Dalej odpowiednio, jakiej działalności ustawodawca nie preferuje by była prowadzona bezpośrednio z poziomu FunRod. W tym w szczególności, od jakiego typu działalności FunRod będzie musiała płacić podatek CIT…?

Faza „operacyjna”, innymi słowy jak szeroko ma być (nie)opodatkowana Fundacja Rodzinna?

Nie jest kontrowersyjne, że generalnie FunRod podlega ogólnego zwolnieniu z podatku dochodowego. Powyższe podmiotowe zwolnienie bieżących (i nie wydystrybuowanych do beneficjentów) zysków jest ograniczone do tzw. dozwolonej działalności gospodarczej FunRod. Mówimy o dozwolonej działalności mając na myśli aktywność preferowaną podatkowo. W szczególności, działalność inwestycyjną (szerzej: gospodarczą) z której zyski będą zwolnione z opodatkowania. Natomiast, można w tym miejscu – bez wchodzenia w szczegóły legislacyjne – założyć, że FunRod może prowadzić inną niż dozwolona działalność nastawioną na osiąganie zysku. Jednak, ew. dochody z tej innej działalności będą na bieżąco opodatkowane tzw. sankcyjną stawką 25% CIT.

W niniejszym wpisie skupimy się na zidentyfikowaniu obszarów tzw. dozwolonej działalności oraz ew. wyznaczaniu jej potencjalnych granic ustawowych…

Model (nie)opodatkowania Fundacji Rodzinnej?

Generalnie, zamysł jest taki żeby przepływy dokonywane bezpośrednio pod parasolem roztoczonym przez Fundację Rodzinną nie rodziły obowiązku zapłaty podatku. Fundacja Rodzinna ma działać podobnie jak fundusz inwestycyjny, które generalnie może inwestować / reinwestować środki bez obowiązku odprowadzenia podatku od dochodu. Podobnie jak fundusz inwestycyjny, Fundacja będzie miała pewne ograniczenia, jeśli chodzi o to w co może inwestować. Z tym, że już widać na gruncie obecnego brzmienia projektu ustawy, że FunRod będzie miała o wiele szersze możliwości lokowania środków w stosunku do instytucji typu fundusz inwestycyjny zamknięty/ otwarty.

Ponadto, FunRod nie będą dotyczyć w ogóle kwestie typu limity koncentracji, etc.

 

Co jeśli FunRod zainwestuje w (nie)preferowaną przez ustawodawcę aktywność gospodarczą?

Swoistą karą za inwestycję fundacji w typy lokat, których nie preferuje ustawodawca, będzie obowiązek opodatkowania zysków z tego tytułu sankcyjną stawką 25% CIT. Poprawka w tym zakresie została przyjęta na etapie procedowania projektu przez Sejm. Taka sankcja będzie ograniczona do ew. zysków z lokat niepreferowanych przez ustawodawcę. Natomiast, pozostałe zyski z „dozwolonych” lokat pozostaną zwolnione z opodatkowania CIT z wyłączeniem, tzw. minimalnego podatku od budynków, o czym szerzej w osobnym wpisie.

Do czego można przyrównać strukturę własnościową opartą o FunRod?

Fundacja będzie o wiele bardziej praktyczną i tańszą konstrukcją niż struktura oparta np. o fundusze inwestycyjne. Przede wszystkim, zarządzać fundacją, jej działalnością oraz polityką inwestycyjną ma w pierwszej kolejności Fundator (lub osoby wskazane przez Fundatora). Zatem, nie wystąpi tu instytucja analogiczna do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI).

Ze względu na brak obowiązku zaangażowania TFI powinny być mniejsze koszty utrzymania struktury opartej o FunRod.

O kosztach utworzenia oraz utrzymania FunRod będziemy szerzej mówić w osobnym wpisie.

Fundator będzie więc miał większą możliwość wywierania bezpośredniego wpływu na sposób i kierunek zarządzania zgromadzonym majątkiem (biznesem) w FunRod.

Reżim opodatkowania FunRod będzie efektywnie przypominał sposób opodatkowania spółki w modelu estońskiego CIT. Z tym, że zamysł wydaje się taki, że estoński CIT jest przeznaczony na regularną działalność gospodarczą (przychody operacyjne) w sytuacji, gdy Fundacja Rodzinna jest przeznaczona na działalność kapitałową/ inwestycyjną (przychody pasywne).

Nadmierne zaangażowanie w działalność inwestycyjną stanowi przesłankę wykluczającą z estońskiego CIT. Natomiast, prowadzenie niedozwolonej działalności gospodarczej (w domyśle regularnej działalności gospodarczej) przez Fundację powoduje, że traci ona prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z CIT w ograniczeniu do ew. zysków z takiej niepreferowanej przez ustawodawcę działalności.

Mając tak zarysowany ogólny zamysł reżimu podatkowego FunRod w kolejnym wpisie szczegółowo omówimy jakiego typu aktywności FunRod nasz ustawodawca preferuje