WHT Insights: Płatności zagraniczne coraz bardziej kłopotliwe i sporne w kontekście WHT

Począwszy od 2019 roku model rozliczeń podatku u źródła (WHT) ulegał istotnym zmianom. Wprowadzono między innymi obowiązek dochowania należytej staranności przez płatnika w celu zastosowania preferencyjnych stawek lub zwolnień z opodatkowania na moment wypłaty świadczeń podlegających WHT na rzecz zagranicznego odbiorcy (mechanizm relief at source) oraz mechanizm pay & refund, którego wejście następnie sukcesywnie odraczano.

Również w 2019 roku Ministerstwo Finansów opublikowało pierwszy projekt objaśnień w zakresie WHT, który po dziś dzień nie został sfinalizowany (tzn. objaśnienia nie zostały opublikowane), co jednak nie przeszkadza organom podatkowym w jego stosowaniu w praktyce interpretacyjnej.

Rok 2022 przyniósł kolejne zmiany, w tym złagodzoną wersję mechanizmu pay & refund czy rozszerzenie opinii o stosowaniu zwolnienia o możliwość zabezpieczenia preferencji w WHT na bazie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (o którą może nie zawsze warto występować, szerzej o tym: tutaj).

Natomiast, rok 2023 to głównie kolejna próba objaśniania przepisów WHT przez Ministerstwo Finansów. Z tym że zasadniczo tylko w obrębie klauzuli rzeczywistego właściciela oraz z pominięciem wskazania oczekiwanych działań i środków na poziomie płatnika WHT w ramach procesu należytej weryfikacji pozycji podatkowej zagranicznego odbiorcy. Niemniej, nowy projekt objaśnień wydaje się rodzić jeszcze więcej pytań i wątpliwości, niż dostarczać konkretnych wyjaśnień lub rozwiązań.

Duża częstotliwość zmian, niespójność oraz niejasność przepisów w zakresie podatku u źródła sprawiają, że jest to nie tylko jeden z najbardziej problematycznych obszarów dla firm dokonujących zagranicznych płatności, ale też jeden z częstych przedmiotów sporów w postępowaniach podatkowych.

Wzrost zainteresowania rozliczeniami w podatku u źródła ze strony organów, można zaobserwować chociażby po ilości wszczynanych kontroli celno-skarbowych. Jak wynika z pozyskanych przez nas danych z Ministerstwa Finansów w 2022 wszczęto 137 kontroli celno-skarbowych w obszarze podatku u źródła. Natomiast, tylko za trzy pierwsze kwartały 2023 roku liczba ta wzrosła do 184. Do tego należy doliczyć kontrole podatkowe, co do których MF nie przekazał nam danych wyjaśniając, że ich nie gromadzi.

Niedawno, o dotkliwych konsekwencjach, jakie mogą nieść za sobą nieprawidłowości przy rozliczeniu WHT przekonała się spółka z branży usług telekomunikacyjnych. Jak czytamy na stronie MF na skutek podjętych czynności kontrolnych Śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej, która wykazała nieprawidłowości w zastosowanym zwolnieniu w podatku u źródła od dywidendy wypłaconej na rzecz wspólnika z Luksemburga, płatnik (spółka wypłacająca dywidendę) wpłaciła do budżetu państwa 10,5 mln zł zryczałtowanego podatku wraz z odsetkami.

Z kolei wcześniej, Opolska Krajowa Administracja Skarbowa uznała podczas kontroli, iż podmiot z branży finansowej błędnie zinterpretował przepisy ustawy o CIT, a także zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Powyższe skutkowało brakiem wpłaty należnego podatku od wypłaconych odsetek na rzecz podmiotu z siedzibą w Luksemburgu. Skontrolowany podmiot dobrowolnie wpłacił 5,5 mln zł zaległego podatku WHT wraz z odsetkami za zwłokę (link do informacji KAS).

Zważywszy na złożoność oraz ryzyka jakie kryją się w regulacjach dotyczących podatku u źródła, należy każdorazowo przeanalizować konkretną płatność, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje w związku z nieprawidłową jej klasyfikacją (uznanie, że pozostaje poza katalogiem świadczeń opodatkowanych WHT) czy błędnie zastosowaną preferencją (zamiast ustawowej stawki podatkowej).

Co więcej, z uwagi na rosnący trend kontroli w obszarze podatku u źródła, warto zarówno zweryfikować istniejące procedury należytej staranności WHT, jak i dotychczasowe rozliczenia. W szczególności, dokumentację w związku z płatnościami względem których zastosowano preferencyjne opodatkowanie, celem zabezpieczenia się na wypadek ewentualnej kontroli.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji jak możemy Ci pomóc w kontekście WHT, to zapraszamy do przejrzenia naszej zakładki podatku u źródła.