Szansa na zwrot nadpłaconego podatku dla firm, które otrzymały rekompensaty od Prezesa URE

Wzrosty cen energii elektrycznej i gazu nie zwalniają. Stąd też coraz większe zainteresowania ze strony przedsiębiorców możliwością zmniejszenie obciążeń z tym związanych w rachunku kosztów.


URE od kilku lat przyznaje rekompensaty dla przedsiębiorstw. To system wsparcia dla podmiotów wykonujących działalność w sektorach i podsektorach energochłonnych.
Rekompensaty przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji azów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów.
Idea jaka stoi za systemem rekompensat to ograniczenie ryzyka relokacji przedsiębiorstw, które rozważają przeniesienie działalności do innego regionu ze względu na wysokie koszty (z ang. carbon leakage).


W ostatnim czasie popularność takich narzędzi wsparcia zdecydowanie wzrosła. Wraz ze zwiększeniem zainteresowania wzrasta również niepewność jak takie wsparcie rozliczyć w CIT.
Generalnie, przedsiębiorcy zdążyli się przyzwyczaić, że dotacje i subwencje – niezależnie czy sfinansowane ze środków budżetu państwa czy jednostek samorządu terytorialnego – podlegają zwolnieniu z opodatkowania na zasadzie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT.


W ocenie organów podatkowych, rekompensaty stanowią świadczenie publicznoprawne z budżetu państwa. Jednak nie mają one wg Szefa KAS charakteru dotacji (o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT). Organy wywodzą taką konkluzję z interpretacji pojęcia dotacji na gruncie ustawy o finansach publicznych. W szczególności, fiskus konsekwentnie twierdzi, że rekompensaty nie spełniają wprost definicji dotacji, zatem powinny zostać rozpoznane w przychodach podatkowych na zasadach ogólnych.


W obronie podatników stanął WSA we Wrocławiu (wyrok z 17 czerwca 2021 r.). W pierwszej kolejności, skład orzekający wskazał, że dotacje należy rozumieć jako bezzwrotną pomoc finansowa udzieloną m.in. przedsiębiorstwu ze środków publicznych, w tym z budżetu państwa. W ocenie sądu, rekompensaty spełniają wprost tę definicję. WSA we Wrocławiu oraz następnie NSA utrzymujący w/w wyrok w mocy (orzeczenie NSA z 7 grudnia 2021 r.), poszły o wiele dalej. Oba sądy zwróciły uwagę, że rekompensaty zarówno poprawiają warunki konkurencji, jak i ich działanie wpisuje się w realizację polityki Unii Europejskiej jaką jest wspieranie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Na marginesie, Unia w 2050 r. ma osiągnąć zerowy poziom emisji. Konsekwentnie, nie tylko wykładnia literalna, ale
również celowościowa wspiera klasyfikację rekompensaty jako dotacji, która podlega zwolnieniu z opodatkowania.

W praktyce, powyższa linia orzecznicza daje mocne podstawy do nieopodatkowywania rekompensaty przez podatników CIT.


Natomiast, podatnicy, którzy dotychczas rozpoznali rekompensaty w rachunku CIT mogą wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku. Nasz zespół wspiera przedsiębiorców w trakcie całej
procedury zwrotu takiej nadpłaty podatku.