Czy wszystkie usługi doradcze staną się kosztami kwalifikowanymi w uldze B+R? 

5 kwietnia 2024 r. do Rządowego Centrum Legislacji wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (Projekt).  

Wspomniany Projekt zakłada zmianę brzmienia jednego z przepisów podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dotyczącego kosztów kwalifikowanych, które to – przypomnijmy – w ramach ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) mogą zostać w pierwszej kolejności zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, a następnie odliczone od podstawy opodatkowania.   

Zmiana ta jest istotna, ponieważ znosiłaby obowiązek nabywania ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, a także wyników prowadzonych badań naukowych na potrzeby działalności B+R od określonych jednostek naukowych (wskazanych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), co obecnie jest warunkiem uznania w/w kategorii kosztów za koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R. 

W praktyce zatem podatnicy po zmianie powinni mieć prawo do uznania kosztów poniesionych chociażby na usługi doradcze jako koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R, bez względu na status podmiotu, który je świadczy. 

Projekt przewidujący powyższą zmianę w CIT miałby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. 

 

Link do Projektu można znaleźć tutaj.