Konsultacje w MF w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – modyfikacje w modelu docelowym obligatoryjnego e-fakturowania

W dniu 16 lutego br. odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie obligatoryjnego KSeF. Było to już kolejne spotkanie, w którym braliśmy udział, reprezentując zarówno Quidea jak i Izbę Gospodarki Elektronicznej (e-Izba).

Na spotkaniu omówiono docelowy model obligatoryjnego e-fakturowania. W szczególności skupiono się na uwagach zgłoszonych podczas konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy wprowadzającej nowe regulacje. Około 250 stron uwag do projektu ustawy zgłosiły organizacje przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów, sektora IT, resortu infrastruktury, doradcy podatkowi oraz sami podatnicy.

Poniżej przedstawiamy omówione na spotkaniu kwestie i kierunek zmian w projekcie ustawy o KSeF. Trochę się zmieniło w porównaniu do pierwotnych założeń, o których pisaliśmy wcześniej.

 • PRZESUNIĘCIE WEJŚCIA W ŻYCIE OBLIGATORYJNEGO KSeF NA 01.07.2024 r. – projekt przepisów ma być przyjęty w tej kadencji Sejmu, niektóre regulacje wejdą w życie o 6 m-cy później

 

 •  ODROCZENIE OBLIGATORYJNEGO KSeF DLA MAŁYCH PODATNIKÓW/ MIKROFIRM/ PODATNIKÓW ZWOLNIONYCH PRZEDMIOTOWO – ma to jednak dotyczyć tylko ich strony sprzedażowej; od strony zakupowej podmioty te będą musiały stosować przyjmowanie faktur via KSeF od momentu wejścia w życie systemu obligatoryjnego

 

 • SANKCJE/ KARY – zostają jako zabezpieczenie systemu, niemiej ze względu na liczne uwagi zgłoszone podczas konsultacji co do ich kształtu/wysokości mają zostać zliberalizowane; kary administracyjne więc pozostaną ale ma być przewidziane ich miarkowanie; kary będą odroczone o pół roku – wejdą od 01.01.2025 r.; ma nie być sankcji minimalnych

 

 • FAKTURY W KANALE KONSUMENCKIM B2C – MF rozważało różne opcje podejścia do wystawiania / wysyłania faktur konsumenckich via KSeF, z których każda ma swoje zalety i wady; były podnoszone wątki w zakresie regulacji RODO dot. tych faktur;  co do faktur konsumenckich ścierały się generalnie dwa stanowiska – żeby faktury B2C mogły być wysyłane fakultatywnie i przeciwne, żeby całkowicie zakazać wysyłania tych faktur KSeF; MF skłania się do rozstrzygnięcia całkowitego wyłączenia ich z KSeF; oznacza to, że będą wystawiane w dotychczasowej formie (zostało również potwierdzone, że jeżeli takie rozwiązanie zostanie ostatecznie przyjęte, to obecnie intencją MF nie jest wprowadzenie obowiązku objęcia KSeF tych faktur w przyszłości np. za rok/dwa); postulowane było, żeby MF uściśliło przepisy dot. faktur konsumenckich (co przez nie rozumiemy) i prawdopodobnie przepisy dotyczące faktur na żądanie zostaną zmodyfikowane; jeżeli faktury konsumenckie będą poza KSeF obligatoryjnym, to jednocześnie nie będą wyłączone z JPK_FA (obowiązek w tym zakresie nadal pozostanie)

 

 • DOPRECYZOWANIE WYŁĄCZEŃ Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KSeF – tylko do faktur wystawionych w ramach procedur OSS i IOSS, do biletów spełniających funkcje faktur (paragony na autostradach)

 

 • FE (STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE) – podatnik z FE w Polsce będzie miał obowiązek wystawienia faktur w KSeF, jego transakcje wykonane poza FE będą poza KSeF; planowane jest jednocześnie wyłączenie oznaczeń w wykazie podatników (tj. Białej Liście) odnośnie tego, czy podmiot zagraniczny posiada FE w Polsce; ma być zachowane prawo do odliczenia z faktury wystawionej poza KSeF przy błędnym /późnym rozpoznaniu przez podatnika FE w PL; rozważane jest doprecyzowanie kryteriów dot. FE w objaśnieniach podatkowych

 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA SKARBOWA ZA WYSTAWIENIE/ NIEWYSTAWIENIE FAKTUR W KSeF/ PRZESŁANID W OKRESIE AWARII FAKTURY DO KSeF MA BYĆ WYŁĄCZONA od 01.07.2024 r.

 

 • AWARIA U PODATNIKÓW I BRAK MOŻLIWOŚCI WYSŁANIA FAKTUR W KSeF – wprowadzona zostanie specjalna procedura offline, gdy po stronie podatnika nie będzie możliwości przesłania faktur do KSeF (np. z powodu braku Internetu); wówczas wystawiane będą faktury w trybie offline i udostępniane w formie uzgodnionej z kontrahentem; w okresie awarii podatnik będzie wysyłał więc fakturę w sposób uzgodniony z klientem w tym poprzez jej przekazanie przez KSeF po ustaniu awarii (to będzie do indywidualnego ustalenia po stronie podatników); data wystawienia takiej faktury – data wystawienia poza systemem KSeF  wskazana w polu P_1; prawo do odliczenia z takiej faktury powstanie u kontrahenta we wcześniejszym momencie tj. albo w dacie otrzymania faktury via KSeF albo dostarczonej poza KSeF; faktury będą wystawiane poza offline ale nadal według schemy XML; w okresie awarii/ offline będzie można wystawiać faktury korygujące; pojawił się postulat, by MF doprecyzowało, co w przypadku awarii w trakcie wysyłki faktury do KSeF – jak wówczas podatnik ma postąpić; ma być przewidziane jednorazowe uwierzytelniania się w KSeF do pobrania dedykowanego certyfikatu do wystawiania faktur offline lub w trakcie awarii

 

 • BĘDZIE ROZPORZĄDZENIE WS STOSOWANIA KSeF – dotyczące m.in. kodów QR (kod QR będzie stosowany do wizualizacji faktur wystawionych według schemy w KSeF)

 

 • SCHEMA PRODUKCYJNA e-FAKTUR ma być udostępniona w środowisku testowym w wersji roboczej; zgłaszane były postulaty, by MF nie zmieniało wzoru schemy, gdyż podatnicy powinni znać jak najszybciej jej wersję finalną

 

 • UPROSZCZONE FAKTURY Z KAS REJESTRUJĄCYCH będą wystawiane na dotychczasowych zasadach do końca roku 2024 r. (od 01.01.2025 r. paragon z NIP przestaje być fakturą uproszczoną)

 

 • WYCOFANE ZOSTANĄ PLANOWANE PRZEPISY DOTYCZĄCE PROPOZYCJI FAKTUR KORYGUJĄCYCH

 

 • LIKWIDACJA NOT KORYGUJĄCYCH WYSTAWIANYCH W KSeF I POZA KSeF – jedynym sposobem korygowania błędów na fakturze będzie faktura korygująca (od 01.07.2024 r.)

 

 • KURSY WALUT – utrzymanie kursu -1 dzień w stosunku do dnia z pola P_1 faktury ustrukturowanej (ale będzie tylko jeden dzień do przesłania faktury do KSeF po zakończeniu awarii); niemniej gdy podatnik nie zdąży wysłać faktury po awarii, to powstają wątpliwości, jaką datę kursu stosować – w uzasadnieniu do projektu ustawy o KSeF/ objaśnieniach podatkowych mają być wyjaśnione kwestie, jakie kursy stosować

 

 • ZBIORCZE FAKTURY KORYGUJĄCE – do doprecyzowania przez MF, jak mają wyglądać faktury zbiorcze (czy trzeba powoływać numery poszczególnych faktur korygowanych)

 

 • SPLIT PAYMENT – komunikat przelewu ma przewidywać podanie numeru faktury nadanego przez KSeF; będzie można dokonywać płatności w ramach split payment w okresie awarii, tylko nie trzeba będzie podawać numeru KSeF; obowiązek podania numeru KSeF ma być również do płatności poza split payment, gdy będzie dokonywany standardowy przelew; gdy będzie przelew zbiorczy to wówczas trzeba podać identyfikator zbiorczy z KSeF (zgłoszone zostały wątpliwości co do Blika i PayPala); nie są planowane sankcje za niepodanie numeru KSeF w przelewie; nie będzie progów płatności przy konieczności podawania numeru KSeF, gdy płatność będzie dokonywana via split payment (więc każdy przelew via split payment będzie wymagał numeru KSeF)

 

 • WYSTAWIENIE FAKTUR PRZED TERMINEM DOSTAWY / MOMENTEM OTRZYMANIA ZALICZKI – w przypadku dostaw krajowych będzie przewidziane prawo do wystawienia faktury przed dostawą tylko w terminie 7 dni przed dostawą towaru/ usługi; również faktury zaliczkowe mają być wystawiane w KSeF do 7 dni przed otrzymaniem zaliczki (w eksporcie, usługach specyficznych – 60 dni przed dostawą); zgłoszone zostały jednak postulaty, żeby faktury zaliczkowe w KSeF mogły być wystawione wcześniej tj. tak jak dotychczas w ciągu 60 dni przed momentem otrzymania płatności (optowali za tym m.in. sprzedawcy samochodów ze względu na wydłużone procedury rejestracji aut)

 

 • NIE SĄ PLANOWANE ULGI PODATKOWE NA WDROŻENIE KSEF

 

Oficjalne informacja na temat spotkania konsultacyjnego, którym uczestniczyliśmy znajduje się pod poniższym linkiem.