Projekt ustawy w sprawie KSeF jest obecnie po etapie prac w Sejmie. Bez wątpienia jednym z elementów nowego systemu e-fakturowania, który interesuje podatników, są kary za niestosowanie nowych przepisów.

I jakkolwiek projektowane przepisy dotyczące kar w ramach KSeF i tak uległy zmianie na korzyść podatników, to nadal uznać je należy za bardzo represyjne. Negatywnie oceniamy przewidziane w projekcie KSeF sankcje w postaci kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązków w zakresie wystawiania faktur ustrukturyzowanych. W ramach konsultacji projektu ustawy w grudniu 2022 r. Quidea postulowała odpowiednie zmiany w tym zakresie wskazując, że:

„Już obecnie podatnicy VAT muszą mieć na uwadze bardzo dużą liczbę różnych kar i sankcji za niestosowanie się (często nawet nieświadomie) do regulacji ustawy o VAT oraz bieżącej praktyki organów podatkowych. Wprowadzenie więc kolejnych kar związanych z faktem niewystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF / wystawienia jej niezgodnie ze wzorem oraz nieprzesłaniem do KSeF spowoduje bardzo dużą represyjność systemu VAT”.

W najnowszym projekcie przepisów ws KSeF system kar uległ obniżeniu. Nadal jednak przewiduje się ich nakładanie.

Więcej w artykule money.pl, w którym można znaleźć naszą wypowiedź oraz innych firm doradczych i organizacji na temat kar za błędy i omijanie nowego systemu fakturowania.