KSeF: „już był w ogródku…”, czyli kilka zdań na temat ostatniej sytuacji dotyczącej e-fakturowania

Sytuacja dotycząca KSeF jest bardzo dynamiczna. Nie tak dawno składaliśmy nasze uwagi w ramach konsultacji dotyczących KSeF, a już w ostatnim tygodniu MF zapowiedział znaczące odłożenie jego wejścia w życie.

Według informacji z ubiegłego tygodnia wejście do obligatoryjnego KSeF ma zależeć od wielkości podatnika, tj.

 • 1 lutego 2026 – dla największych podatników z obrotem od 200 mln zł (wartość obrotu z poprzedniego roku podatkowego)
 • 1 kwietnia 2026 – dla pozostałych podatników.

Biuro prasowe MF potwierdziło, że późniejsze wejście w życie obligatoryjnego e-fakturowania dla firm o obrotach poniżej 200 mln zł wciąż jest planowane, pomimo że takie informacje nie wynikają z projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

W projektowanej ustawie proponuje się, aby obowiązek wdrożenia KSeF miał zastosowanie do wszystkich podatników (czynnych i zwolnionych z VAT) w jednym terminie, tj. 1 lutego 2026. Kwietniowy termin ma się znaleźć w osobnej ustawie.

KSeF a ViDA

Tak późne wejście w życie obligatoryjnego KSeF powoduje pytania odnośnie do ewentualnej kolizji polskich regulacji z unijnym e-fakturowaniem, które ma być wprowadzone w obrocie międzynarodowym w ramach pakietu ViDA. Przedstawiciele administracji zapewnili jednak, że chcą dostosować KSeF, w możliwie największym stopniu, do wymogów unijnych, tak by polscy podatnicy nie musieli dwa razy przystosowywać się do wytycznych e-fakturowania (raz na poziomie krajowych regulacji, drugi w ramach regulacji unijnych). Założenie jak najbardziej słuszne i pożądane przez podatników. Zobaczymy tylko, czy rzeczywiście to się uda…

Dlaczego tak długo czekamy na KSeF?

Przedstawiciele administracji państwowej poinformowali, że z liczącego 350 stron raportu podsumowującego audyt KSeF wynika, że wdrożenie systemu w pierwotnej formie mogło doprowadzić do paraliżu polskiej gospodarki.

Wyniki audytu informatycznego zleconego przez MF na początku tego roku wykazały bowiem duże nieprawidłowości w działaniu systemu, takie jak:

 • braki w wydajności systemu technicznego
 • kilkaset zidentyfikowanych błędów
 • braki w samym nadzorze i sposobie kierowania projektem KSeF
 • konieczność pisania systemu na nowo.

Od strony legislacyjnej, w najbliższym czasie ma być zmieniony termin wejścia w życie obligatoryjnego KSeF (uchwalone bowiem zostały przepisy wprowadzające obowiązek od 1 lipca 2024). Następnie będzie przygotowany projekt ustawy dotyczący szczegółów funkcjonowania systemu, również z uwzględnieniem etapu już kolejnych konsultacji społecznych.

Jakie zmiany nas jeszcze czekają?

Według informacji z MF dotychczasowy system ma zostać istotnie przebudowany. Podstawowe pytanie, czy zmianą mają być objęte tylko rozwiązania techniczne, czy również merytoryczne założenia systemu. Podane dotychczas założenia systemu nie są idealne, ale bez wątpienia MF uwzględniło wiele postulatów podatników. Miejmy nadzieję, że ostateczny kształt obligatoryjnego e-fakturowania nie ulegnie znacznej zmianie a jednocześnie MF będzie skłonne uwzględnić dalsze postulaty biznesu.

Co ostatnio postulowali podatnicy w ramach KSeF?

W ramach ostatnich konsultacji społecznych, które zakończyły się 19 kwietnia Quidea również złożyła swoje uwagi do zaproponowanych przez MF zmodyfikowanych założeń systemu KSeF. Miejmy nadzieję, że wyniki tych prac zostaną uwzględnione w projektowaniu nowej wersji e-fakturowania. W szczególności wnioskowaliśmy takie zmiany, jak:

 • modyfikacje w zakresie pola schemy „termin płatności” poprzez możliwość wskazywania terminu płatności jako opisu (a nie tylko daty)
 • usunięcie wymogów e-fakturowania w aspekcie podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski, bez względu czy posiadają stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • wprowadzenie ogólnego wzoru wizualizacji faktury ustruktyryzowanej, z którego podatnicy na zasadzie dobrowolności będą mogli korzystać, dodatkowo wprowadzenie by wizualizacje faktur ustrukturyzowanych były opatrzone słowami „WIZUALIZACJA FAKTURY KSeF” lub „WIZUALIZACJA KSeF”
 • całkowite usunięcie planowanych wymogów w zakresie podawania numeru faktury z KSeF / identyfikatora zbiorczego nadanego przez KSeF w poleceniu przelewu bankowego
 • rozszerzenie możliwości wystawiania załączników do faktur w KSeF również dla innych podatników spoza branży typu media/ telekom
 • uszczegółowienie w zakresie faktur B2C w ramach KSeF (czy opcjonalny KSeF dla faktur konsumenckich może obejmować tylko wybrane transakcje konsumenckie tj. część faktur na żądanie konsumenta wysyłana jest do KSeF, a część z nich w stosunku do tego samego konsumenta już nie i decyzję w tym zakresie może podejmować podatnik)
 • zwiększenie limitów kwotowych dla faktur, które w okresie przejściowym będą mogły być wystawiane poza KSeF.

Patrząc jednak na aktualny rozwój wydarzeń wydaje się, że najważniejszy postulat dla projektodawcy, jaki podatnicy mogą chcieć zgłosić to: PRZEWIDYWALNOŚĆ ZMIAN PODATKOWYCH. Tak częste zmiany koncepcji w zakresie KSeF niestety nie sprzyjają biznesowi. Kolejnym postulatem, który powinien zostać uwzględniony przez projektodawcę jest wprowadzenie REALNYCH ULG PODATKOWYCH na wdrożenie KSeF. Dotychczas temat ten był skutecznie omijany przez MF. Może jednak czas najwyższy żeby wobec tej zabawy w „kotka i myszkę”, którą przez kilka lat mamy z KSeF dać podatnikom chociaż faktyczne zachęty podatkowe na otarcie łez.