Konsultacje KSeF 2024 r. – I. część

 

W dniu 16 lutego 2024 r. odbyły się w Ministerstwie Finansów dwa spotkania konsultacyjne pt.:

 • Bezpieczeństwo i wydajność KSeF oraz
 • Faktury konsumenckie/ status nabywcy

Poniżej podsumowanie najważniejszych kwestii, które omawiane były podczas spotkań.

 

Bezpieczeństwo i wydajność systemu

 • Nadal pozostaną kody QR jako środek zabezpieczający obieg faktur poza KSeF. Zwracano jednak uwagę na ograniczenia w podawaniu kodów QR w przypadku faktur wysyłanych w formacie elektronicznym.
 • Omówione były tzw. faktury scamowe (związane z próbą oszustw w wyłudzaniu płatności/ VAT) – w tym zakresie planowane są rozwiązania polegające na „ukrywaniu” tych faktur w liście faktur w KSeF lub zgłaszaniu takich faktur do MF. Dalsze funkcjonalności będą rozważane w trakcie działania środowiska produkcyjnego KSeF.
 • Uczestnicy spotkania postulowali uproszczenia w ramach trybów awaryjnych (w tym wprowadzenie jednego trybu awaryjnego; zgłaszane były również postulaty by wydłużyć termin wysłania faktury w ramach przywrócenia KSeF po awarii offline).
 • Wskazywano na konieczność zdefiniowania, kiedy mamy do czynienia z awarią (np. czy awarią jest powolne – ze względów technicznych – wysyłanie faktur do KSeF). Postulowano wskazanie jednego trybu awaryjnego w miejsce kilku.
 • Zostanie udostępniona specyfikacja techniczna dotycząca awarii w KSeF razem ze wszystkim aktami prawnymi.
 • Postulowano, by umożliwić wysyłanie faktur do KSeF nie na bieżąco tylko w określonym (dłuższym) terminie – postulat jednak odrzucony, ze względu na uszczelniający charakter KSeF. Nie są planowane zmiany w zakresie daty wystawienia faktury w KSeF.
 • Planowane jest wygasanie tokenów autoryzacyjnych z końcem roku i wydawanie certyfikatów autoryzacyjnych, które będą zastępować tokeny. MF wskazywał na ryzyko związane z tokenami stąd takie podejście.
 • Zwracano uwagę na ograniczenia i limity funkcjonalności dotyczące API.
 • Obecnie nie jest planowane udostępnianie wzoru wizualizacji faktury wykorzystywanej do obiegu faktur poza KSeF.
 • Nie jest również planowane wprowadzenie funkcjonalności systemu, który miałby wskazywać, w jakim dokładnie polu faktury ustrukturyzowanej jest błąd.
 • Prace serwisowe, niedostępności KSeF mają być komunikowane podatnikom z wyprzedzeniem (7 dni).

 

Faktury konsumenckie/ status nabywcy

 • Tematem, który był przedmiotem dyskusji było wyłączenie transakcji z konsumentami z KSeF. W tym zakresie rozważono trzy opcje dotyczące faktur konsumenckich: (i) całkowite wyłączenie z KSeF, (ii) dobrowolne wystawianie faktur w KSeF, (iii) obligatoryjne wystawianie faktur w KSeF. Można było odnieść wrażenie, że wariant pierwszy może nie być realny. MF dostrzega głosy podatników, którzy krytykują przyjęte dotychczas podejście, że transakcje z konsumentami nie są dokumentowane fakturami ustrukturyzowanymi w KSeF.
 • Postulowano uporządkowanie kluczowych pojęć na potrzeby KSeF w związku z jednoznacznym ustaleniem, kto jest zobligowany do przekazania faktur w ramach KSeF – w szczególności: definicje podatnika, przedsiębiorcy, nierejestrowanej działalności gospodarczej. Rozważano wprowadzenie rozwiązań systemowych dotyczących nadawania NIP, danych publikowanych na Białej Liście.
 • Omówiono potrzebę wskazania, że brak jest sankcji po stronie wystawcy faktury ustrukturyzowanej – postulowano, by ewentualna odpowiedzialność leżała po stronie nabywcy towarów/ usług, który ma prawidłowo wskazać, czy jest podatnikiem VAT i tym samym powinien otrzymać fakturę w KSeF.
 • Dyskutowano, że identyfikacja konsumenta/ nie konsumenta dla potrzeb KSeF powinna opierać się na jasnych kryteriach takich jak np. brak posiadania/ niepodanie numeru NIP. Tym samym postulowano oparcie weryfikacji kontrahentów na ogólnodostępnych bazach, w których takie dane będą obowiązkowo podawane (w szczególności rozważano zmiany w raportowaniu danych do Białej Listy, ze względu na to, że obecnie zawiera ona tylko czynnych podatników VAT).

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi podsumowaniami ze spotkań konsultacyjnych w MF (tutajtutaj).