Biuletyn Fundacji Rodzinnej (cz. 19)

W ostatnim wpisie (link tutaj) omówiliśmy kwestie aspektów finansowania spółek zależnych z poziomu FunRod.

Konsekwentnie, w tym miejscu możemy omówić transakcje i restrukturyzacje, których przedmiotem mogą być spółki portfelowe umieszczone pod Fundacją Rodzinną.

Zakres zwolnienia dla zysków z tytułu uczestnictwa w spółkach?

Powiedzieliśmy sobie w poprzednich wpisach, że zakres zwolnienia w przypadku realizacji przez FunRod ew. zysków z portfela jej spółek-córek jest dość szeroki. Przepisy mówią że dozwolona działalność w Fundacji Rodzinnej obejmuje zarówno przystępowanie do spółek, jak i uczestnictwo w nich.

Roboczo można więc przyjąć, że wszelkie dochody wynikające z uczestnictwa FunRod w spółce-córce w charakterze wspólnika / akcjonariusza powinny się mieścić w dozwolonej działalności gospodarczej.

Podziały / Połączenia?

Co do zasady, podziały i połączenia z punktu widzenia wspólnika spółki pozostają neutralne podatkowo przy spełnieniu szeregu warunków ustawowych.

Wydaje się że w przypadku FunRod będącej wspólnikiem / akcjonariuszem spółki uczestniczącej w transakcji podziału lub połączenia sytuacja będzie o wiele prostsza. Wynika to z tego że Fundacja Rodzinna będzie generalnie korzystać ze zwolnienia podatkowego na transakcjach reorganizacyjnych z udziałem spółek w których FunRod będzie wspólnikiem / akcjonariuszem.

Efektywnie, FunRod w ogóle nie może korzystać z unijnych przepisów o neutralności połączeń / podziałów ze względu na niespełnianie przez nią ustawowej definicji spółki z ustawy o CIT (co jednak jak widać nie jest problemem). W przypadku FunRod nie będzie więc trzeba weryfikować szeregu typowych warunków neutralności transakcji podziału czy połączenia. W szczególności, w przypadku Fundacji nie powinno mieć znaczenie czy udziały / akcje w spółce-córce FunRod objęła w wyniku innej transakcji reorganizacyjnej, co jest punktem obowiązkowym przy reorganizacjach po 1 stycznia 2022 r. Co więcej, również warunek kontynuacji wyceny podatkowej nabytych na podziale / połączeniu jest całkowicie irrelewantny w celu zachowania neutralności dla wspólnika o statusie Fundacji Rodzinnej.

Efekt może być całkiem ciekawy ponieważ Fundator, który nabył udziały / akcje w wyniku transakcji reorganizacyjnej (podział / połączenie czy wymiana udziałów) nie będzie mógł generalnie skorzystać z preferencyjnych przepisów w przypadku kolejnej restrukturyzacji. Innymi słowy, będzie musiał uiścić podatek w skutek przeprowadzenia reorganizacji. Jednak, jeśli wniósłby udziały / akcje do FunRod to reorganizacja generalnie powinna pozostać neutralna podatkowa dla nowego wspólnika o statusie FunRod. Oczywiście, należy zwrócić uwagę i uwzględnić przepisy o unikaniu lub uchylaniu się od opodatkowania.

Przekształcenia?

W przypadku przekształceń, w szczególności tych gdzie przekształcana jest spółka będąca podatnikiem CIT w spółkę transparentną podatkowo może wystąpić efekt opodatkowania podatkiem dochodowym, tj. niepodzielonych zysków.

Ponownie, jeśli na moment przekształcenia wspólnikiem / akcjonariuszem spółki przekształcanej będzie FunRod, to przekształcenia powinno pozostać neutralne w podatku dochodowym. Pamiętać tylko należy, że jeśli przekształcimy podatnika CIT np. w spółkę jawną, to spółka jawna zawsze pozostania podatnikiem CIT, jeśli przekształcenia będzie mieć miejsce pod FunRod.

Wymiana udziałów?

Przepisy o neutralności podatkowej wymiany udziałów są adresowane do m.in. wspólników wnoszących udziały do innej spółki w zamian za udziały spółki, która otrzymuje aport.

Z przepisów tych również w ogóle nie będzie musiała korzystać Fundacja żeby wymiana udziałów pozostała dla niej neutralna.

Zatem, zbycie udziałów / akcji (lub nawet ogółu praw i obowiązków. która to transakcja w ogóle nie korzysta z przepisów o neutralności dla wymiany udziałów) w zamian za prawa korporacyjne w podmiocie nabywającym powinno pozostać każdorazowo neutralne podatkowo dla FunRod.

Likwidacja spółki pod FunRod?

Likwidacja spółki będącej podatnikiem CIT pod Fundacją i wydanie majątku likwidacyjnego (rzeczowego lub środków pieniężnych) również powinno pozostać neutralne podatkowo dla FunRod.

Oczywiście, w szczególności przy wydaniu majątku w naturze w toku likwidacji należy zweryfikować pozycję podatkową w CIT / VAT likwidowanej spółki, która ma wydać majątek do jej wspólnika o statusie Fundacji Rodzinnej.

Wnioski?

Od początku 2022 roku przepisy o neutralności podatkowej czynności reorganizacyjnych uległy znacznemu zaostrzeniu. W szczególności, w zakresie możliwości przeprowadzenia kolejnej transakcji o charakterze reorganizacyjnym.

Nowe obostrzenia nie powinny jednak mieć zastosowania do wspólnika reorganizowanej spółki o statusie Fundacji Rodzinnej. Wynika to z tego że Fundacja nie korzysta i nie musi korzystać z przepisów wspólnotowych dedykowanych restrukturyzacjom żeby konkretna czynność reorganizacyjna pozostała dla niej neutralna podatkowo.

Konsekwentnie, FunRod powinna generalnie być podmiotem, który pozwoli na zachowanie neutralności podatkowej reorganizacji, w szczególności mając na uwadze, że nowe obostrzenia w mocy od 1 stycznia 2022 r. najczęściej ograniczają neutralność podatkową restrukturyzacji właśnie  na poziomie wspólnika spółki uczestniczącej w podziale / połączeniu lub wymianie udziałów.

Z tego względu, FunRod może się okazać oczywistym wyborem w przypadku chęci reorganizacji struktury działalności grupy spółek dotychczas umiejscowionych pod Fundatorem.

 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o instytucji Fundacji Rodzinnej w kontekście czynności reorganizacyjnych z udziałem FunRod, to zapraszamy do kontaktu.