Dozwolona działalność finansowa w Fundacji Rodzinnej

W ostatnim wpisie omówiliśmy kwestie prowadzenia działalności hotelowej w oparciu o Fundację Rodzinną (link tutaj).

Konsekwentnie, poniżej omówimy czy Fundacja Rodzinna może prowadzić szeroko zakrojoną działalność pożyczkową na rynku finansowym.

Koncepcja i granice dozwolonej działalności finansowej

Fundacja Rodzinna może udzielać finansowania w ograniczeniu do wąskiego grona pożyczkobiorców – tylko spółkom, w których jest akcjonariuszem lub wspólnikiem albo jej beneficjentom.

Wydaje się, że powyższe ograniczenie miało zapobiec sytuacji, że FunRod zaangażuje się w działalność na rynku finansowym w postaci udzielania pożyczek konsumentom (pożyczki B2C) lub przedsiębiorcom (finansowanie B2B).

Ustawodawca więc zawęził dozwoloną działalność finansową do podmiotów blisko powiązanych z FunRod (osób fizycznych „ponad” FunRod – beneficjenci oraz podmiotów bezpośrednio „pod” FunRod – spółki córki).

Dłużne instrumenty finansowe i papiery wartościowe

Podmiotowe ograniczenie ma jednak tylko zastosowanie do działalności finansowej w postaci czynności udzielania pożyczek. Analogicznego ograniczenia nie zawarto w zakresie dozwolonej działalności inwestycyjnej w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe, w tym o charakterze dłużnym.

Z tego względu, nic nie powinno stać na przeszkodzie, aby FunRod nabywała dłużne instrumenty finansowania takie jak np. obligacje korporacyjne – zarówno od podmiotów polskich, jak i zagranicznych, niezależnie czy powiązanych albo alternatywnie niepowiązanych z FunRod czy fundatorem (polskie spółki z o.o., spółki akcyjne, lub ich zagraniczne odpowiedniki).

Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku innych papierów wartościowych, które mogą nosić funkcję kredytową lub refinansową. W pierwszej kolejności jako przykład można wymienić weksle wystawione zarówno przez osoby prawne (powiązane lub nie z FunRod), jak i osoby fizyczne, w tym niespokrewnione z fundatorem lub niepowiązane z samą FunRod, która taki weksel może nabyć.

Podsumowanie

Możliwości te bardziej lub mniej oczywiste jeszcze nie raz pewnie pozwolą wywołać efekt zaskoczenia. Z tym, że każdorazowo należy przeanalizować za i przeciw poszczególnych rozwiązań, w których FunRod może znaleźć dla siebie miejsce w celu pomnażania majątku rodzinnego. Przepisy są na tą chwilę są bardzo przystępne i liberalne. Jednak w pewnych przypadkach nawet ustawodawca może doznać efektu zaskoczenia na jakiego typu operacje pozwala ta nowa i bardzo potrzebna instytucja prawa.

Zakładając, że FunRod może zyskać na popularności, co jest jak najbardziej pożądane zarówno dla polskich przedsiębiorców, jak i interesu ogółu, to nie można stracić z horyzontu możliwości, że zasady gry mogą się zmienić w trakcie życia „naszej” FunRod ze względu na aktywność regulatora.

Zostało szeroko omówione na łamach różnych publikacji, że wejście w strukturę opartą o FunRod jest generalnie neutralne i relatywnie proste. Jednak, wycofanie majątku z FunRod lub jej rozwiązanie może już nieść za sobą pewne efekty finansowe.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o instytucji Fundacji Rodzinnej w kontekście aspektów związanych z dozwoloną działalnością finansową, to zapraszamy do kontaktu.