Biuletyn Fundacji Rodzinnej (cz. 22)

Zwrot tzw. podatku od budynków – czy to bardziej prawdopodobne w świetle nowelizacji?

W ostatnim wpisie (link tutaj) omówiliśmy kwestie wpływu nowelizacji na zasady opodatkowania funkcji zarządzania aktywami w FunRod.

Konsekwentnie, w tym miejscu możemy – w ramach kontynuacji serii wpisów o nowelizacji ustawy o Fundacji Rodzinnej – do ew. wpływu nowelizacji na możliwość odzyskania tzw. podatku od budynków.

Podatek od budynków w FunRod?

Powiedzieliśmy sobie w poprzednich wpisach, że FunRod może generalnie podlegać opodatkowaniu, tzw. podatkiem od budynków. Będzie to mieć generalnie miejsce w sytuacji, gdy budynkowe środki trwałe będą udostępniane w ramach umowy najmu, dzierżawy i/lub leasingu i ich łączna podatkowa wartość początkowa kształtuje się powyżej ustawowego progu 10 mln PLN.

Warto może więc się zastanowić czy będzie istnieć możliwość odzyskania przez FunRod, tzw. podatku od budynków.

Podatek czy jego brak?

Generalnie, jeśli Fundacja Rodzinna udostępnia odpłatnie swój majątek nieruchomy o początkowej wartości podatkowej powyżej 10 mln PLN to powinna być zobowiązana do zapłaty podatku od budynków, jeśli najemcą, dzierżawcą lub leasingobiorcą będzie zarówno:

  1. podmiot powiązany z Fundacją Rodzinną (w tym fundator/ beneficjent) a przedmiot odpłatnego udostępniania będzie wykorzystywany w ramach jego działalności, jak i
  2. podmiot niepowiązany z FunRod.

Kluczowe jest jednak pytanie czy Fundacja będzie miała prawo do ew. zwrotu podatku od budynków w obu powyższych sytuacjach czy tylko w 1-wszym przypadku?

Zmiana na (nie)korzyść?

Ad.1.

W przypadku, gdy FunRod udostępni odpłatnie swój majątek nieruchomy na rzecz podmiotów powiązanych / fundatora / beneficjentów, to przychody z tego tytułu będą opodatkowane na zasadach ogólnych 19% stawką CIT. Taki wyjątek od generalnego zwolnienia podmiotowego FunRod wprowadzono Nowelizacją, która miała docelowo uszczelnić system opodatkowania Fundacji Rodzinnej.

Jednocześnie, (potencjalnie niezamierzonym) efektem ubocznym Nowelizacji może być taki rezultat, że Fundacja Rodzinna będzie mogła odliczać tzw. podatek od budynków od zaliczek od 19% podatku CIT od najmowanego majątku nieruchomego na rzecz podmiotów powiązanych.

Natomiast, na koniec roku podatkowego FunRod poprzez odpowiednie wypełnienie zeznania rocznego (tj. deklaracji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT) będzie mogła wystąpić o zwrot nieodliczonej części podatku od budynków.

Ad. 2.

Co jednak w sytuacji, gdy Fundacja Rodzinna nie będzie składać deklaracji w zakresie 19% podatku CIT bo nie będzie udostępniać nieruchomości budynkowych o wartości powyżej 10 mln PLN na rzecz podmiotów powiązanych (lub innych aktywów).

W szczególności, czy w takim przypadku Fundacja będzie miała prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwrot?

Wydaje się że odpowiedź na powyższe pytanie powinna być pozytywna. Choć w tym miejscu mamy mniejszą pewność niż w poprzednim przypadku i pewnie mogą na tym gruncie wystąpić pewne spory z organami podatkowymi w przyszłości.

Od początku 2023 r. zastosowanie znajduje nowe brzmienie art. 24b ust. 15 ustawy o CIT, który w skrócie mówi, że jeśli podatnik (wydaje się że z jakichkolwiek względów) nie odliczył podatku od budynków w deklaracji rocznej z art. 27 ust. 1 (np. w ogóle nie był zobowiązany do złożenia takiej deklaracji jak to będzie miało miejsce w przypadku większości FunRod), to taki podatek podlega zwrotowi na wniosek podatnika.

Sytuacja pośrednia?

Podobna sytuacja powinna mieć miejsce w sytuacji pośredniej pomiędzy opcjami z pkt 1-2 powyżej, tj. jeśli FunRod będzie odpłatnie udostępniać swoje aktywa podmiotom powiązanym na potrzeby ich działalności (opodatkowanie 19% CIT) jednak nie będą to aktywa nieruchome.

W tym bowiem przypadku Fundacja Rodzinna będzie składać zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT (dot. przychodów opodatkowanych 19% CIT) i podatek od budynków powinien podlegać analogicznie zwrotowi niezależnie od tego że 19% CIT nie jest w ogóle należny w związku z odpłatnym udostępnianiem majątku nieruchomego przez FunRod, który to właśnie majątek podlega, tzw. podatkowi od budynków.

Wnioski?

Jaki z tego morał? Wydaje się że przynajmniej w części przypadków w drodze Nowelizacji ustawodawca otworzył szerzej furtkę do zwrotu podatku od budynków, która notabene istniała wcześniej.

W tym miejscu najciekawszym zagadnieniem związanym – z potocznie przyjętym w piśmiennictwie – niekorzystnym opodatkowaniem 19% CIT (częściowo) funkcji zarządzania majątkiem FunRod może być podwójna preferencja, tzn. i) wyżej omówiona opcja zwrotu podatku od budynków, oraz 2) możliwość odliczenia 19% CIT od dochodów z najmowanych aktywów do podmiotów powiązanych od 15% CIT na wypłatach z FunRod do beneficjentów.

Okazać się więc może że odpłatne udostępnianie majątku Fundacji na rzecz podmiotów powiązanych / fundatora / beneficjenta może „mieć sens” bo Fundacja Rodzinna odzyska tzw. podatek od budynków, 19% CIT odliczy od 15% CIT na wypłatach świadczeń do beneficjentów oraz podmioty powiązane rozliczą wydatki – na używany majątek FunRod w ramach ich działalności gospodarczej – w kosztach podatkowych na zasadach ogólnych. Dodatkowo, w poprzednim wpisie powiedzieliśmy sobie szerzej o zasadach ustalania podatkowej wartości początkowej jaką mogą mieć aktywa rzeczowe (w tym nieruchome) wniesione do FunRod, od których odpisy podatkowe powinny efektywnie pomniejszać dochód w FunRod opodatkowany 19% CIT na zasadach ogólnych.

Ciekawe czy taki kontekst (rezultat) stosowania znowelizowanych przepisów uwzględnił w swoich kalkulacjach ustawodawca..?

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o instytucji Fundacji Rodzinnej w kontekście zarządzania majątkiem zgromadzonym pod parasolem fundacji, to zapraszamy do kontaktu.