Biuletyn Fundacji Rodzinnej (cz. 18)

W ostatnim wpisie (link tutaj) omówiliśmy kwestie potencjalnego opodatkowania polskiej Fundacji Rodzinnej zagranicznym podatkiem od CFC.

Konsekwentnie, w tym miejscu możemy wrócić do omówienia funkcji finansowej FunRod w sytuacji transgranicznej czyli kwestii udzielania pożyczek przez FunRod na rzecz spółek zależnych z siedzibą w UE.

Jakiego finansowania transgranicznego udzieli FunRod?

We wcześniejszych wpisach powiedzieliśmy sobie m.in. że FunRod może udzielać pożyczek swoim spółkom córkom. Spółką zależną od FunRod (w której Fundacja może posiadać akcje/ udziały, udział spółkowy, etc.) może być zarówno spółka polska, jak i spółka z siedzibą za granicą.

Mając na uwadze, że polski biznes coraz śmielej inwestuje w krajach UE, to poniżej omówimy co należy zweryfikować zanim Fundacja udzieli finansowania spółce zależnej z siedzibą w UE.

Faza „operacyjna”, innymi słowy czy finansowanie od Fundacji Rodzinnej będzie efektywne w kraju UE w którym ma siedzibą pożyczkobiorca?

Co do zasady, odsetki od finansowania udzielonego przez FunRod powinny być:

  • [Pożyczkodawca] zwolnione z opodatkowania w Polsce ze względu na korzystanie przez Fundację ze zwolnienia podmiotowego z CIT, oraz
  • [Pożyczkobiorca] podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania CIT w kraju UE, gdzie spółka-córka FunRod będzie mieć siedzibę (zakładamy, że spółka córka jest podatnikiem CIT, opodatkowanym na zasadach ogólnych).

Pierwsza kwestia która się nasuwa to pytanie czy efekt w postaci zwolnienia z podatku w kraju odbiorcy odsetek oraz ujęcie w kosztach podatkowych odsetek w kraju biorcy finansowania nie stanowi pewnej korzyści, która może być traktowana jako efekt przerzucenia dochodów do podmiotu (jurysdykcji) w której odbiorca odsetek korzysta ze szczególnego (korzystnego) reżimu opodatkowania.

W szczególności, czy przypadkiem w kraju siedziby spółki-córki z UE nie istnieje ryzyko, że odsetki od finansowania otrzymanego od FunRod nie będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania (tj. będą wyłączone z kosztów podatkowych).

Struktura hybrydowa?

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują w polskiej ustawie o CIT przepisy o tzw. strukturach hybrydowych. Przepisy te obowiązują w Polsce jak i innych państwach UE w oparciu o dyrektywę Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r., zmieniającą dyrektywę (UE) 2016/1164, (tzw. dyrektywa ATAD 2).

Kluczowe pytanie w tym miejscu jest takie czy istnieje ryzyko, że powyższe przepisy znajdą zastosowania w przypadku transgranicznego finansowania w ramach UE udzielonego przez Fundację Rodzinną?

Brak prawa do rozpoznania kosztu z tytułu odsetek?

Regulacje o strukturach hybrydowych mają zastosowanie m.in. do sytuacji, gdy np. dochodzi do odliczenia bez jednoczesnego ujęcia w przychodach. Innymi słowy, przepisy ATAD 2 celują w struktury, które mają taki efekt, że w kraju dłużnika odsetki są odliczane od podstawy opodatkowania CIT w sytuacji, gdy w kraju pożyczkodawcy takie odsetki efektywnie nie podlegają opodatkowaniu.

Czy taka sytuacja ma miejsce w przypadku finansowania otrzymanego od FunRod?

 

Generalnie, przychody z tytułu odsetek będą zwolnione z opodatkowania w Polsce, jeśli będą się mieścić w tzw. dozwolonej działalności gospodarczej Fundacji. Teoretycznie, jeśli ze środków pieniężnych z tytułu otrzymanych odsetek FunRod wypłaci świadczenia na rzecz beneficjentów, to taka wypłata będzie opodatkowana 15% CIT. Z tym, że FunRod nie jest zobowiązana do takiej wypłaty i/lub w ogóle taka wypłata może nie mieć miejsca. Nawet jeśli natomiast do niej dojdzie to trudno będzie złączyć (bezpośrednio udowodnić), że ze środków z tytułu odsetek przychodowych zostało wypłacone określone świadczenie na rzecz beneficjenta. Co więcej, może istnieć znaczna różnica czasu od momentu otrzymania odsetek przychodowych do czasu spożytkowania środków pieniężnych z tego tytułu na wypłatę na rzecz beneficjenta.

Powyższe wątpliwości prowadzą do wniosku, że warto przed udzieleniem pożyczki przez FunRod na rzecz spółek zależnych z siedzibą na terenie UE zweryfikować efektywność takiej struktury finansowania z lokalnymi doradcami z kraju siedziby spółki-córki.

Co z finansowaniem polskich spółek przez Fundację?

Kolejne – pewnie jeszcze ważniejsze – pytanie, to czy finansowanie od Fundacji na rzecz polskich spółek zależnych nie będzie uznawane za strukturę hybrydową?

Wydaje się że na gruncie literalnego brzmienia polskich regulacji możemy mieć do czynienia ze strukturą hybrydową tylko w przypadku transakcji transgranicznej. Konsekwentnie, przepisy o strukturach hybrydowych nie powinny znaleźć zastosowania w przypadku udzielenia pożyczki przez Fundację na rzecz polskiej spółki z o.o. (akcyjnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej oraz jawnej w której wspólnikiem jest FunRod).

Jednakże, wskazane jest monitorowanie praktyki orzeczniczej w tym zakresie. Dotychczas analogiczna do finansowania przez FunRod sytuacja miała miejsce efektywnie w ograniczeniu do np. finansowania dłużnego udzielanego przez fundusze inwestycyjne. Zatem, zjawiska rzadziej występującego w obrocie gospodarczym.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o instytucji Fundacji Rodzinnej w kontekście finansowania działalności, to zapraszamy do kontaktu.