Biuletyn Fundacji Rodzinnej (cz. 11)

W ostatnim wpisie (link tutaj) omówiliśmy zakres dozwolonej działalności w zakresie płatności dewizami oraz gospodarki rolnej i leśnej.

Konsekwentnie, w tym miejscu możemy przejść do omówienia kwestii odrębności majątkowej FunRod oraz ew. odpowiedzialności majątkowej FunRod za zobowiązania Fundatora.

Faza „operacyjna”, innymi słowy jak wygląda ustrój majątkowy FunRod?

Przede wszystkim, Fundacja Rodzinna jako osobą prawną, która posiada odrębny majątek od Fundatora. Konsekwentnie, prawnie majątek Fundacji Rodzinnej nie będzie własnością Fundatora.

Co więcej, w zamian za wniesienie majątku do FunRod, Fundator nie otrzyma ani ekwiwalentu ani prawa udziałowego (prawa korporacyjnego) odzwierciedlającego pośrednio tytuł prawny do majątku zgromadzonego w FunRod.

Z tym, że przy odpowiednim ukształtowaniu statutu Fundacji efektywnie Fundator może zachować ekonomiczne władztwo (economic ownership) względem majątku zgromadzonego w FunRod.

W jakich okolicznościach i za jakie długi Fundatora odpowie FunRod?

FunRod odpowie za zobowiązania Fundatora powstałe sprzed daty jej ustanowienia. Taka odpowiedzialność ma charakter solidarny z Fundatorem. Odpowiedzialności tej nie można ani wyłączyć ani ograniczyć bez zgody wierzyciela.

Odpowiednio, Fundacja generalnie nie odpowie za długi Fundatora, które powstaną po dacie jej utworzenia. Można więc założyć, że majątek zgromadzony w FunRod będzie tak długo bezpieczny jak długo Fundator nie ma zobowiązań (ujawnionych, jak i nieujawnionych) na moment utworzenia Fundacji Rodzinnej.

Wyjątek stanowią zobowiązania alimentacyjne, za które Fundacja odpowiada subsydiarnie niezależnie czy powstały przed czy po jej ustanowieniu. Wszakże rodzina jest najważniejsza…

Zaległości podatkowe?

Analogicznie, FunRod odpowiadać będzie za zaległości podatkowe (ujawnione, jak i nieujawnione), które powstały przed datą utworzenia Fundacji Rodzinnej. Można roboczo w tym miejscu założyć, że dla ew. odpowiedzialności decydująca będzie data powstania zobowiązania podatkowego.

Limit odpowiedzialności?

Odpowiedzialność Fundacji będzie ograniczona do wartości mienia wniesionego do Fundacji.

Konsekwentnie, nadwyżka stanowiąca efekt pomnożenia majątku już na poziomie Fundacji powinna być wolna od ryzyka odpowiedzialności za długi Fundatora.

Podsumowanie

FunRod powinna stanowić unikatowy mechanizm ochrony majątku zgromadzonego pod jej parasolem.

Aspekt ochrony zgromadzonego majątku może mieć szczególne znaczenie dla osób, które nie mają możliwości przekazania zgromadzonego majątku na rzecz najbliższych.

Podobnie, w przypadku przedsiębiorców i/lub członków zarządów (kadry menedżerskiej) narażonych na majątkową odpowiedzialność osobistą za decyzje biznesowe.

Analogicznie, instytucja FunRod może być ciekawa dla osób, które chcą uchronić majątek przed jego efektywnym przejęciem w razie śmierci np. przez osoby które mogą sprawować pieczę nad nieletnimi spadkobiercami.

Konstrukcja Fundacji Rodzinnej powinna również uchronić przed zjawiskiem przeniesienia pogarszających się sytuacji / relacji rodzinnych na kwestie majątkowe.

Ponadto, Fundacja Rodzinna powinna być atrakcyjna dla osób których zasób majątkowy jest jawny lub podlega ujawnieniu poprzez obowiązek publikacji sytuacji majątkowej na zasadzie odrębnych przepisów.

Poprzez odrębność majątkową FunRod można również zaplanować z góry proces spadkobrania oraz rozdysponowania majątkiem przed, jak i na wypadek śmierci Fundatora.