Biuletyn Fundacji Rodzinnej (cz. 10)

W ostatnim wpisie (link tutaj) omówiliśmy zakres dozwolonej działalności finansowej.

Konsekwentnie, w tym miejscu możemy przejść do omówienia obrotu i posługiwania się dewizami lub prowadzenia gospodarstwa rolnego czy gospodarki leśnej z poziomu Fundacji Rodzinnej.

Faza „operacyjna”, innymi słowy jakiego typu operacje na dewizach może przeprowadzać FunRod?

Jeżeli chodzi o zakres dozwolonej działalności gospodarczej w FunRod w zakresie dewiz, to wydaje się to najbardziej niejasno sformułowany obszar dozwolonej działalności w Fundacji Rodzinnej.

Ustawodawca bowiem przewidział, że dozwolony jest:

  • obrót zagranicznymi środkami płatniczymi,
  • należącymi do fundacji rodzinnej, oraz
  • w celu dokonywania płatności związanych z działalnością FunRod.

Obrót?

Obrót kojarzy się z czynnością, że coś można kupić / ew. sprzedać więc w tym miejscu intuicyjnie można założyć, że kupno i sprzedaż walut jest dozwolona. Kluczowa kwestia w jakim zakresie i/lub w jakim celu więc należy przeanalizować dalszą część regulacji…

Dewizy mają należeć do FunRod?

W tym przypadku chyba też mamy jasność, że dewizy FunRod ma nabywać i zbywać we własnym imieniu i na własny rachunek.

Cel w postaci dokonania płatności w związku z działalnością FunRod?

W tym miejscu zaczynają się istotne ograniczenia, co FunRod może zrobić z dewizami zakupionymi na własny rachunek.

Przede wszystkim, wydaje się że obszar obrotu dewizami jest nijako podpięty (komplementarny) do pozostałych obszarów dozwolonej działalności gospodarczej. Innymi słowy, kupować, ew. sprzedawać lub regulować (płacić) zobowiązania w walucie obcej może być tak długo możliwe jak jest to związane z pozostałą działalnością Fundacji Rodzinnej.

Efektywnie zatem można roboczo założyć, że nie będzie możliwa działalność inwestycyjna, która za przedmiot ma walutę obcą, np. kupno w celu odsprzedaży, etc.

Strefa szarości?

Mając na uwadze powyższe istotne ograniczenia jak FunRod może posługiwać się własnymi dewizami, to nasuwa się naturalne pytanie czy jakakolwiek działalność czysto inwestycyjna – mająca za przedmiot waluty obce – jest możliwa.

Powyższa wątpliwość co do celu do jakiego ustawodawca chciał ograniczyć możliwość obrotu środkami w walucie obcej w FunRod związana jest z innym obszarem dozwolonej działalności gospodarczej, tj. obrotu papierami wartościowymi czy instrumentami pochodnymi. W szczególności, wydaje się że FunRod będzie mogła nabywać instrumenty pochodne mające za instrument bazowy walutę. Co więcej, można praktycznie założyć, że nic nie stoi na przeszkodzie by derywat nie był rozliczany tylko różnicowo (rozliczany pieniężnie) ale również poprzez dostawę (rzeczywisty instrument pochodny realizowany poprzez dostawę środków w walucie obcej).

Mając tak zarysowany przedmiot dozwolonej działalności gospodarczej wydaje się niezrozumiałe dlaczego FunRod nie może lokować środków w waluty obce w celach inwestycyjnych w sytuacji, gdy możliwe będzie pośrednia inwestycja w waluty np. za pośrednictwem instrumentów pochodnych i/lub pochodnych papierów wartościowych.

Ostatnim argumentem (uzasadnieniem dość prozaicznym) dlaczego tak wąsko są skonstruowane przepisy o obrocie walutami może być próba zapobiegnięcia wejścia FunRod w działalności handlową w zakresie walut. Choćby teoretycznie FunRod mogłaby być użyta do prowadzenia działalności stricte kantorowej. Z tym, że wydaje się że można spróbować skonstruować inne bardziej wyważone sposoby aby oddzielić dozwoloną działalność inwestycyjną na walutach od działalności handlowej więc można tylko ubolewać, że nie została podjęta próba w takim kierunku…

 

Gospodarka rolna i leśna?

Przede wszystkim, pewne ułatwienia dla Fundacji Rodzinnej zostały wprowadzone przy obrocie nieruchomościami rolnymi z udziałem FunRod i jej beneficjentów. Powyższe wynika ze zmian wprowadzonych przy uchwalaniu ustawy o FunRod do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Nie ulega wątpliwości, że FunRod będzie mogła zajmować się produkcją przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych. W ramach dozwolonej działalności gospodarczej nie będzie można natomiast produkować przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej. Podobnie w przypadku produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Należy będzie pamiętać że efekt gospodarowania musi obejmować produkty roślinne lub zwierzęce pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, gdzie użycie do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu. Powyższe wydaje się że ma zapobiegać sytuacji, gdy funkcje w FunRod w zakresie gospodarki rolnej sprowadzałyby się do produkcji o niskiej wartości dodanej związanej z używaniem produktów rolnych z własnych upraw.

FunRod będzie mogła również w ramach dozwolonej działalności dokonywać czynności w zakresie gospodarki leśnej.

Jeżeli chciałbyś poznać szersze możliwości Fundacji Rodzinnej – nie tylko w zakresie obrotu dewizami, prowadzenia gospodarki rolnej lub leśnej, to zapraszamy do kontaktu.